Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Samverkan i utsatta områden ger avtryck

Polisens arbete i Gottsunda/Valsätra och Bäckby/Råby ger goda effekter. Samverkan för att förebygga brott, kontaktsskapande åtgärder och uthållighet är avgörande för att uppnå långsiktiga resultat.

Polisens arbete i Gottsunda/Valsätra och Bäckby/Råby ger goda effekter. Samverkan för att förebygga brott, kontaktsskapande åtgärder och uthållighet är avgörande för att uppnå långsiktiga resultat.

I rapporten som presenteras idag av lägesbilden i 61 bostadsområden i Sverige finns två områden i region mitt, ett i Uppsala, Gottsunda/Valsätra och ett i Västerås, Bäckby/Råby. Områdena har del i den problematik som definieras i rapporten. Gottsunda/Valsätra har bedömts som ett särkskilt utsatt område och Bäckby/Råby som ett utsatt område.

Satsningar i områdena
Under årens lopp har polisen satsat på verksamheten i områdena Gottsunda/Valsätra och Bäckby/Råby och dessa har varit särskilt prioriterade även från kommunens sida. Arbetet i områdena har varit inriktat på att skapa ordning och säkerhet och förtroende för rättsväsendet. Polisen har haft ett tätt samverksarbete med andra myndigheter och prioriterat att ha en hög och aktiv närvaro trots ett ansträngt resursläge.

Arbetet i bostadsområdena utgår från det metodstöd för polisarbete i utsatta områden som Polisens nationella operativa avdelning (NOA) gett ut. Det innebär att områden med högre brottslighet, lägre socioekonomisk status även kännetecknas av att medborgarnas tillit till myndigheter är lägre, vilket gör det svårare för polisen att verka i området, som i sin tur skapar en negativ spiral. Med den bakgrunden är det viktigt att polisen är uthållig och visar att Polisen är pålitlig och finns till för medborgarnas skull.

Fler synliga poliser och poliskontor
Från polisens sida vill vi ha en öppen dialog med medborgarna. Vilket innebär att en ökad närvaro i områdena prioriterats liksom riktade åtgärder för att stävja och upptäcka brott.

– Det är angeläget att poängtera att det handlar om individer i områdena som begår brott och att majoriteten av invånarna i området inte begår brott, säger regionpolischef Carin Götblad.

Polisens arbete hittills i områdena:

  • Polisen riktar särskilt fokus mot problemen i områdena genom att öka      intensiteten i de åtgärder som vidtas i den vardagliga polisverksamheten.
  • Målet är att öka tryggheten för medborgarna, öka deras förtroende för polisen samt att arbeta mot lokal brottslighet.
  • Ökad närvaro i lokalsamhället med en kontaktskapande inriktning.
  • Riktade åtgärder för att stävja narkotikahantering, skadegörelsebrott, kriminella uppgörelser, olika former av utpressning och otillåten påverkan och i några fall utåtagerande missnöje mot samhället etc.
  • Översyn av rutiner för att öka lagföringen av brott som sker i lokalsamhället pågår.
  • Sedan tidigare finns ett stort kontaktnät med t ex bostadsbolag, lokaltrafik, fastighetsägare och de kommunala verksamheterna. Vi utvecklar vår samverkan med dessa för att gemensamt åstadkomma långsiktiga effekter.
  • Det pågår ett arbete med sociala insatsgrupper, som ska förebygga rekrytering till kriminella nätverk och få unga att hoppa av en kriminell livsstil.
  • Tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen
  • Initiera Grannsamverkan och polisens volontärer mot brott.
  • Planering pågår för att öppna poliskontor i både Gottsunda och Bäckby och diskussioner om lokaler pågår.

Fortsatt kraft på att bekämpa de kriminella nätverken
Polisens uthålliga insatser, effektiv samverkan med andra samhällsaktörer och krafttag mot bland annat narkotika och illegala vapen i områdena ger sammantaget avtryck. Under hösten 2016 och våren 2017 har flera insatser genomförts som börjar ge viktiga resultat. Insatser som förbättrar vardagen för de människor som bor där genom att störa den kriminella verksamheten.

Utmaningar kvarstår

- Vår nulägesbild är att situationen i bägge områdena har förbättrats även om detta snabbt kan förändras, säger Carin Götblad.

Antalet anmälda brott har generellt minskat i Bäckby/Råby sedan hösten 2015. Under 2017 har våldsbrotten minskat och skadegörelsebrotten visar på en tydlig minskning. I Gottsunda/Valsätra har våldsbrotten minskat sedan hösten 2016 medan skadegörelsebrotten ligger kvar på en jämförelsevis stabil nivå. Däremot har polisens arbete lett till att fler stöldbrott, narkotikabrott och brott mot vapenlagen upptäckts.

Polisen upplever att områdena blivit lugnare under 2017 och vi får också mycket positiva signaler från boende och verksamma i områdena. Samtidigt kan det konstateras att det finns utmaningar att ta sig an.

- Det gäller till exempel våldsbejakande extremism, en utmaning vi vet ganska lite om. Detsamma gäller även det ökade antalet ensamkommande unga män som vi inte riktigt vet vad det kommer att innebära och därmed vad det kommer att krävas av polisen, säger Carin Götblad.

Till toppen