Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nationellt skyddsstopp för inomhusskjutbanor

Polismyndigheten har tagit emot en anmälan från Polisförbundets nationella huvudskyddsombud enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 7§ om skyddsstopp och brukandeförbud för myndighetens inomhusskjutbanor. Förbudet gäller från och med den 14 juni.

Som anledning till skyddsstoppet anges mätningar vid inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg i Stockholm. De mätningarna visar på för höga värden av giftiga ämnen. Enligt anmälan är det problem med övningsammunitionen som förorsakar problemen.

Myndigheten har nu påbörjat ett arbete med inventering av att ventilationskontrollerna vid samtliga inomhusskjutbanor är genomförda samt att de visar att ventilationen svarar mot de krav som fanns när de byggdes. Nästa steg är att genomföra kontrollmätningar vid de anläggningar där problem kan befaras.

Den 20 april 2017 genomförde Avancerad indikering från MSB en mätning av luftkvaliteten på polisens skjutbana i polisregion Stockholm, kvarteret Kronoberg i samband med skytte. Mätningarna uppvisade kraftigt förhöjda nivåer av bland annat svavelväte.

– Polismyndigheten ser allvarligt på situationen vid skjutbanan i kvarteret Kronoberg och ser nu över vad som kan göras för att åtgärda situationen säger László Nagy Némedi, fastighetschef på Polismyndigheten.

UPPDATERING AV TEXTEN DEN 15 JUNI KL 17.00, SE NEDAN

Polismyndighetens fortsatta hantering av skyddstoppet vid skjutning på inomhusskjutbanor

Polismyndigheten har bildat en arbetsgrupp för att utreda frågan om luftkvaliteten vid i första hand inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg. Arbetsgruppen samlar kompetenser från lokalförsörjnings-, arbetsmiljöenheten, CBRNE och Utvecklingscenter Stockholm samt representation från den nationella skyddsorganisationen.  

Arbetsgruppen ska ordna en mätning av luftkvaliteten i första hand vid inomhusskjutbanan i kvarteret Kronoberg. Arbetsgruppen ska söka samverkan med Försvarets forskningsinstitut, FOI för mätning och analys av resultaten.  

Parallellt med detta sker en kontroll av att de obligatoriska ventilationskontrollerna, OVK har genomförts samt av de LISA-anmälningar som finns i myndighetens register gås igenom. Detta för att identifiera vilka andra inomhusskjutbanor som är aktuella för en fördjupad kontroll och vidare utredning.  

En faktor som uppmärksammats är städningen av skjutbanorna och vikten av att den följer de rutiner som finns för städning och hantering av avfall. De entreprenörer som utför städningen och den eventuella egna personalen ska påminnas om aktuella rutiner.  

I ett första skede kommer också de skjutinstruktörer som tillhör HR Kompetenscentrum att genomgå en hälsokontroll för att kontrollera av de inte tagit skada eller att deras hälsa påverkats negativt av att arbeta vid skjutbanorna. Utifrån de resultaten kan det bli aktuellt att även kontrollera övriga skjutinstruktörer.  

– Polismyndigheten är angelägen om att gå botten med frågan om arbetsmiljön vid inomhusskjutbanorna. Vi är måna om att all personal ska känna att de arbetar under säkra och trygga former, säger László Nagy Némedi, fastighetschef på Polismyndigheten som leder och samordnar arbetet.

Till toppen