Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fortsatta satsningar mot sexualbrott

Polisen måste fortsätta öka satsningarna mot sexualbrott. Det säger ställföreträdande rikspolischefen i en kommentar till resultatet i den nationella trygghetsundersökningen NTU.

Trygghetsundersökningen NTU, som genomförs av Brottsförebyggande rådet, visar en ökad utsatthet för sexualbrott under senare år. Totalt uppger 2,4 procent att de utsatts för ett sexualbrott det senaste året, vilket är en ökning från föregående år.
 
− Det pågår sedan en tid en angelägen samhällsdebatt om dessa brott. Vi ser nu också att utsattheten har ökat. Det är uppenbart att vi måste fortsätta öka insatserna mot sexualbrott, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

För att motverka sexualbrott arbetar polisen alltmer med riktade satsningar mot sammanhang där risken är högre att utsättas. Ett exempel är det arbete som riktats mot musik- och stadsfestivaler. Arbetssättet innebär en nära samverkan mellan polis och arrangörer, ökad närvaro av vuxna i festivalområdena, belysning i och kring scenerna, övervakning genom video och genom ordningsvakter av publikhavet.

Utveckling av metoder

Nyligen presenterade Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten en uppdaterad handbok som beskriver ”bästa arbetssätt” i arbetet mot sexualbrott, brott i nära relationer och våld mot barn. Bland annat finns en checklista för initiala utredningsåtgärder som är under implementering.

Ett annat område där det pågår utvecklingsarbete rör tekniska bevis. Rutinerna för spårsäkring har setts över, ett arbete pågår för att öka användningen foto- och filmbevis och tekniska undersökningar. Ett arbete pågår också för att öka användningen av hundar för att säkra spår vid sexualbrott.

Ett samhällsproblem

Enligt Mats Löfving är sexualbrotten ett samhällsproblem som måste motverkas genom både lagföring och brottsförbyggande åtgärder.

− Det krävs insatser från fler samhällsaktörer än rättsväsendets myndigheter. Det handlar bland annat om behandling och attitydpåverkande åtgärder. Lagstiftaren måste också hela tiden överväga behovet av lagsskärpningar.

Läs mer om resultaten: Fler privatpersoner utsätts för brott

På polisens uppdrag har Brå också genomfört en lokal NTU. Läs mer om denna undersökning: ”Lokala skillnader i otrygghet och brottsutsatthet”

Till toppen