Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Lokala skillnader i otrygghet och brottsutsatthet

Utsattheten för brott och otrygghet skiljer sig mellan olika områden i landet. Det visar den första nationella trygghetsundersökningen som har brutits ned på lokal geografisk nivå.

Undersökningen har genomförts av Brottsförebyggande rådet, Brå, på polisens uppdrag. Studien som kallas NTU Lokal är en utveckling av den nationella trygghetsundersökning, NTU, som Brå har genomfört sedan 2006.

− Undersökningen ger bra indikatorer som kommer utveckla det lokala trygghetsarbetet för både polisen och andra samhällsaktörer. Till exempel statliga myndigheter, kommunerna och näringslivet måste därför dra slutsatser och agera tillsammans med polisen utifrån detta resultat. Resultatet speglar hela samhällets utmaningar, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning och ställföreträdande rikspolischef.

Polisen kommer att använda undersökningen på flera sätt. Den blir ett underslag för den lokala lägesbilden och ett strategiskt underlag för den långsiktiga planeringen och uppföljningen. Undersökningen blir också ett underlag för polisens medborgardialoger och de medborgarlöften som tas fram tillsammans med kommunerna.

Svårt dra slutsatser

Precis som i tidigare NTU:er ställs frågor om förtroendet för rättsväsendet, otrygghet, utsatthet för brott och brottsutsattas erfarenheter av rättsväsendet. I NTU Lokal har det kompletterats med frågor om mer specifika lokala problem som allmänheten upplever.

− Undersökningen visar att det finns skillnader i otrygghet och brottsutsatthet mellan olika lokala områden. Det här är samtidigt den första mätningen som görs på detta sätt. Det krävs återkommande mätningar för att kunna dra mer säkra slutsatser. Vill man titta på utvecklingen krävs det också flera mätningar, säger Thomas Hvitfeldt, chef för enheten för statistiska undersökningar på Brå.

Brott på nätet

En stor skillnad mellan NTU Lokal och reguljära NTU är att enkäten besvaras via ett webbformulär eller genom en postenkät. Tidigare ställdes frågorna per telefon. I NTU Lokal är det frågor om flera brottstyper än i NTU, nya brottstyper är fickstöld, kort/kreditbedrägerier, försäljningsbedrägeri och nätkränkningar.

− Sammantaget gör skillnaderna i enkäternas konstruktion och frågemetod att det inte går att jämföra resultaten i de båda undersökningarna. Det kan till exempel vara svårare att berätta om integritetskänsliga brott i en telefonintervju jämfört med när man svarar på internet eller genom en postenkät. Samtidigt tenderar man att vara mindre kritisk i attitydfrågor i telefonintervjuer jämfört med att svara på internet eller genom en postenkät, säger Thomas Hvitfeldt.

Läs mer om NTU på BRÅ.s webbplats.

Fakta: NTU Lokal

NTU Lokal ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen (16–84 år) samt befolkningens upplevelse av trygghet och av rättsväsendet. Urvalet bestod av 200 000 personer varav 79 933 personer besvarade frågeblanketten. Utifrån en viktad beräkning är svarsfrekvensen cirka 44 procent. Undersökningen genomfördes under perioden januari–april 2017. NTU Lokal finansieras av Polismyndigheten.


 

Till toppen