Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Något högre trygghet i region Bergslagen

Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört en nationell och en lokal trygghetsundersökning (NTU). Invånarna i region Bergslagen generellt upplever en något högre trygghet än landet i övrigt och är också något mindre brottsutsatta.

Sammanfattning

 • De som bor i de större lokalpolisområdena (LPO) är mer nöjda med polisens arbete än de som bor i mindre LPO.
 • Högutbildade är mer nöjda jämfört med lågutbildade.
 • Kvinnor i åldern 16-44 år har högst förtroende för polisen.
 • Äldre män är mest missnöjda och har lägst förtroende för polisen.
 • Unga människor upplever störst otrygghet.
 • Utrikesfödda upplever högre trygghet än svenskfödda, men är mer något mer brottsutsatta.

 
Om undersökningen


Den nationella och lokala undersökningen skiljer sig åt metodologiskt och går därför inte att jämföra, enligt Brå. Eftersom det är första gången som lokal NTU genomförs av Brå så finns det heller inga jämförelsesiffror att dra långtgående slutsatser ifrån. Syftet med undersökningen är att få en enhetlig modell inom polisen för att följa upp trygghet, förtroende och utsatthet på nationell nivå. Det resultat som presenteras nu kan användas som:

 • Underlag för att ta fram den lokala lägesbilden
 • Som indikation på lokala problem på LPO-nivå
 • Som grund för medborgardialoger och polisens medborgarlöften
 • Strategiskt underlag för den långsiktiga planeringen och uppföljningen

I den lokala NTU:n har Brå ställt frågor om:

 • Förtroende för rättsväsendet
 • Trygghet och oro för brott
 • Utsatthet för brott
 • Erfarenheter av kontakter med rättsväsendet

Det finns inga resultat på kommun- eller stadsdelnivå. Alla jämförelser mellan områden sker på följande nivåer:

 • Lokalpolisområden
 • Polisområden
 • Polisregioner
 • Nationellt
   

Resultat


 

Förtroende


Förtroende för hur polisen bedriver sitt arbete.
Andelen i region Bergslagen som har mycket/ganska stort förtroende för polisens arbete är ungefär som för riket. Värt att nämna är att:

 • Kvinnor i LPO Örebro och LPO Karlstad har ett högre förtroende för polisens arbete än riket i övrigt
 • Både män och kvinnor i LPO Mora har ett betydligt lägre förtroende för polisens arbete jämfört med riket.
 • Högutbildade har högre förtroende för polisens arbete än lågutbildade.
 • Utrikesfödda har ett högre förtroende för polisens arbete än svenskfödda.
 • Män i åldern 45-64 år har lägst förtroende för polisens arbete.
 • Kvinnor i åldern 16-44 år har högst förtroende för polisens arbete.

I stort sett samma resultat som ovanstående finns på frågan om Förtroende för att polisen hanterar misstänkta på ett rättvist sätt. Förtroendet är lägst i LPO Arvika och LPO Mora och högst i LPO Karlstad och LPO Örebro.
 

Trygghet


I region Bergslagen är tryggheten generellt högre än riket i övrigt inom alla områden Brå har frågat om. Dock upplevs tryggheten generellt mycket högre i PO Dalarna och generellt något lägre i PO Örebro län.

Otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet.

 • Kvinnor är mer otrygga än män
 • Personer i åldern 16-24 upplever högst otrygghet ute om kvällen
 • Lågutbildade upplever högre otrygghet ute om kvällen än högutbildade.
 • LPO Mora och LPO Torsby har lägst andel invånare som är otrygga ute om kvällen.
 • Kvinnor i LPO Borlänge, Kristinehamn och Karlskoga upplever i väsentligt högre andel än riket i övrigt otrygghet ute om kvällen.

Valt annan väg eller färdsätt.

 • I regionen är andelen som valt annan väg eller färdsätt på grund av oron att utsättas för brott generellt lägre än för riket i övrigt.
 • LPO Örebro har en signifikant högre andel som valt annan väg eller färdsätt på grund av oro för brott.
 • LPO Mora och Torsby har en signifikant lägre andel som valt annan väg eller färdsätt på grund av oro för brott. 

Avstått aktivitet
Det finns inga stora avvikelser inom några grupper i region Bergslagen på frågan om man avstått från någon aktivitet på grund av otrygghet.
 
Oro att utsättas för bostadsinbrott
I regionen är oron att utsättas för bostadsinbrott generellt lägre än för riket i övrigt.

 • Invånarna i LPO Hallsberg uppvisar en högre oro för inbrott som kan vara värd att nämna.

Oro för att utsättas för sexuella angrepp eller våldtäkt
I regionen är oron att utsättas för sexuella angrepp eller våldtäkt generellt något lägre än för riket i övrigt.

 • Oron är högst hos kvinnor i åldern 16-24 år

Oro för att utsättas för misshandel
I regionen är oron att utsättas för misshandel generellt något lägre än för riket i övrigt.

 • Högst andel som oroar sig för misshandel finns i LPO Borlänge.
 • Lägst andel som oroar sig för misshandel finns i LPO Mora och Torsby.
 • Yngre människor upplever oro att utsättas för misshandel i högre grad än äldre.

Problem med nedskräpning, skadegörelse och klotter i det egna bostadsområdet.
Det finns inga stora avvikelser inom några grupper i region Bergslagen på frågan om man upplever problem med nedskräpning, skadegörelse och klotter i det egna bostadsområdet. I regionen upplevs problemen generellt något lägre än i riket i övrigt. 
 
Problem med buskörning, personer som bråkar och stör samt öppen narkotikahandel i det egna bostadsområdet.
I regionen upplevs problemen generellt något lägre än i riket i övrigt. Inga stora avvikelser finns på LPO-nivå.
 
Uppfattning om huruvida polisen bryr sig om problem som finns i egna bostadsområdet.    
Invånarna i region Bergslagen har samma uppfattning som riket i övrigt angående huruvida polisen bryr sig om problem som finns i det egna bostadsområdet.

 • LPO Lindesberg, Arvika, Borlänge och Hallsberg har en högre andel invånare än regionen och riket som upplever att polisen i liten utsträckning eller inte alls bryr sig om problem som finns i det egna bostadsområdet.        

Utsatthet för brott

I region Bergslagen är utsattheten för brott generellt lägre än riket i övrigt inom alla områden Brå har frågat om.
 
Utsatthet för något brott mot enskild person
Det finns inga stora avvikelser i regionen när det gäller utsatthet för brott mot enskild person.

 • Högst andel brottsutsatta finns i ålderskategorin 16-24 år

Utsatthet för hot
Andelen utsatta för hot är lägre i region Bergslagen än för riket i övrigt.

 • Män i lokalpolisområdena Borlänge, Falun och Örebro är mer utsatta för hot än riksgenomsnittet. 
 • Kvinnor i lokalpolisområdena Borlänge, Karlskoga och Lindesberg är mer utsatta för hot än riksgenomsnittet.  

Utsatthet för misshandel
Andelen utsatta för misshandel är något lägre i region Bergslagen än för riket i övrigt.

 • LPO Örebro har en högre andel män som blivit utsatta för misshandel jämfört med riket som är värd att nämna 

Utsatthet för personrån
Andelen utsatta för personrån är något lägre i region Bergslagen än för riket i övrigt.

 • LPO Karlskoga har en högre andel män som blivit utsatta för personrån jämfört med riket som är värd att nämna

Utsatthet för fickstöld
Andelen utsatta för fickstöld är lägre i region Bergslagen än för riket i övrigt.
 
Utsatthet för cykelstöld och stöld ur/från bil
Andelen utsatta för cykelstöld och stöld ur/från bilär något lägre i region Bergslagen än för riket i övrigt.

 • LPO Örebro har en signifikant högre andel som blivit utsatta för cykelstöld jämfört med riket i övrigt. 

Utsatthet för bilstöld och bostadsinbrott
Andelen utsatta för bilstöld och bostadsinbrott är lägre i region Bergslagen än för riket i övrigt.

 • I lokalpolisområdena Borlänge och Karlskoga har fler varit utsatta för bostadsinbrott än riksgenomsnittet.
 • I lokalpolisområdena Arvika och Hallsberg har fler varit utsatta för bilstöld än riksgenomsnittet.
   

Erfarenhet av polisen i samband med utsatthet för brott.

I region Bergslagen är andelen mycket/ganska nöjda bland de som har polisanmält något brott under de senaste tre åren något lägre än riket i övrigt.

 • PO Örebro läns invånare har svårast i regionen med att komma i kontakt med polisen, men är mest nöjda i regionen med bemötandet och polisarbetet.
 • PO Värmlands invånare har lättast i regionen med att komma i kontakt med polisen, men är minst nöjda i regionen med bemötandet och polisarbetet.

För frågor, kontakta Leif Andersson, telefon 010-5673524.

 

Till toppen