Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Risken att utsättas för brott är fortsatt låg – men oron betydligt större

BRÅs lokala NTU visar lägre förtroende för polisen, mer otrygghet och större problem runt bostäder i Syd än övriga landet. Polisens lokala trygghetsmätningar visar delvis detsamma men också att utsattheten för brott är betydligt lägre än för tio år sedan.

Brottsförebyggande rådets trygghetsmätning har i år utvidgats till att omfatta 200 000 individer som i januari i år fått svara på olika frågor om trygghet. 16 600 svar kom från region Syd.  

Undersökningen visar bland annat att medborgarna i Syd har något lägre förtroende för polisen, är mer otrygga och upplever större problem i sitt bostadsområde än övriga landet.    

- Undersökningen är gjord under en tid då situationen i Syd var mycket ansträngd. Det dödliga våldet i Malmö, som nådde sin kulmen under vintern/våren 2017, har påverkat oss i många avseenden. Tillsammans med gränsbevakningen har arbetet i Malmö krävt resurser från hela regionen vilket gjort att vi inte kunnat upprätthålla den närvaro vi önskat överallt. Det har också haft betydelse för människors upplevda känsla av trygghet. Ett eskalerat dödligt våld med därtill hörande medierapportering påverkar självklart människor, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd.  

Han fortsätter:
- Vi i region Syd går ofta före resten av landet vad gäller brottsutveckling. Olika kriminella företeelser tenderar att etablera sig i södra delen av landet först, vilket möjligen kan påverka utfallet.  

Resultaten från BRÅs lokala NTU ska nu analyseras närmare. För att få en fördjupad bild av hur läget ser ut har region Syd valt att även i år genomföra en lokal trygghetsmätning. Denna har genomförts under september-oktober i år, då 41 100 respondenter har svarat på frågor kring hur de upplever tryggheten i bostadsområde. I och med att underlaget är så pass stort, kan resultaten från denna mätning brytas ner per kommun och kommundel.  

- Tack vare det stora urvalet ger vår egen trygghetsmätning oss och kommunerna möjlighet att få en mer förfinad och uppdaterad bild över läget på det lokala planet. Genom denna mätning kan vi ytterligare penetrera BRÅs resultat, och fördjupa våra kunskaper om problemen i kommunerna. På så vis kan vi anpassa våra åtgärder och vår verksamhet utifrån de områden där problemen är som störst, säger Jarl Holmström.  

De preliminära resultaten från årets lokala trygghetsmätning visar att risken för att utsättas för brott är fortsatt på samma nivå som under de senaste fem åren och betydligt lägre än för tio år sedan – medan oron för att utsättas är betydligt högre. Denna känsla av otrygghet uppmärksammades i regionen redan i fjolårets trygghetsmätning. Mätningen visar också att förtroendet för polisen har stärkts under senaste halvåret och att fler människor tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen.  

- Vi har haft en mycket ansträngd situation i Syd. Det har sannolikt påverkat medborgarnas bild av vår förmåga. Därför är det väldigt glädjande att man nu kan se en vändning runt om i regionen där man i högre grad än tidigare anser att vi bryr oss om de lokala problemen. Vi hoppas och tror att detta är ett trendbrott, säger Jarl Holmström.    

Fakta:
Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i samtliga 58 kommuner. I år har 67500 medborgare fått chansen att svara på frågor kring hur de upplever tryggheten och ordningen i sitt bostadsområde, om de utsatts för någon form av brott och hur de upplever polisens arbete. Svarsfrekvensen ligger på 61 procent (41 100).  

Årets trygghetsmätning visar generellt att de största problemen som medborgarna upplever i regionen är bilar som kör för fort, buskörning med mopeder, oro för att utsättas för bostadsinbrott, trygghetskänslan då man visats utomhus ensam sent på kvällen och en viss tvekan inför att nyttja allmänna kommunikationer på grund av otrygghet. Störst upplevs problemen vara i regionens storstadsområden. Befolkningen i de nordöstra delarna av regionen upplever betydligt färre problem.  

De preliminära resultaten från polisens trygghetsmätningar ska nu fastställas, sammanställas och analyseras. De slutgiltiga resultaten och slutsatser kring dessa kommer att presenteras lokalt under november och december.   

Brottsförebyggande rådets lokala NTU genomförs i år för första gången. 200 000 medborgare har fått chansen att svara på frågor kring tryggheten. 79 000 har svarat på enkäten (svarsfrekvens knappt 40 procent). 16 600 av dessa kom från Syd.  

Brottsförebyggande rådets lokala NTU och Polisens egna trygghetsmätningar är två olika undersökningar, genomförda på olika sätt och med olika metodik, med olika frågeställningar, olika antal respondenter och svarsfrekvenser, och vid olika tidpunkter. Direkta jämförelser inte går därför inte att göra. Region Syds lokala trygghetsmätningar har genomförts sedan slutet av 1990-talet medan detta är första gången BRÅ genomför en något mer lokal undersökning än tidigare NTU.  

Till toppen