Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Brister i utlämnande av allmän handling

Internrevisionen har granskat och bedömt den interna styrningen och kontrollen för utlämnande av allmän handling och funnit brister.

Internrevisionen bedömer att processen för den serviceskyldighet polismyndigheten har för att hantera och lämna ut allmänna handlingar innehåller i några delar mycket väsentliga brister.

Internrevisionens stickprovsgranskning visade att skyndsamhetskrav för diarieföring och handläggning inte efterlevs för ett antal ärenden, att handläggningen inte dokumenteras tillräckligt samt att begäran inte kunde återfinnas.

– Internrevisionens sammanfattande bedömning är att den interna styrningen och kontrollen på det granskade området behöver förbättras, säger internrevisionschef Stina Nilsson Kristiansson.

Med anledning av internrevisionens granskning har rikspolischef Dan Eliasson beslutat om en förnyad regional informationsinsats om vikten av diarieföring och att en åtgärdsplan tas fram för att bland annat korta handläggningstiderna.

Rapporten: Polismyndighetens utlämnande av allmän handling

Till toppen