Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Myndighetsgemensam satsning i de utsatta områdena

I dag lämnar rikspolischefen och andra myndighetschefer slutrapporten om satsningen mot organiserad brottslighet i utsatta områden till regeringen. Arbetet var ett utökat regeringsuppdrag.

Den 1 december 2015 fick de tolv samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet uppdraget att vidareutveckla satsningen. Arbetet skulle utvidgas och fokusera på individer, särskilda brottsområden och lokala geografiska områden. Uppdraget har delredovisats i oktober 2016 och ska slutredovisas senast den 1 oktober.

Nya angreppssätt mot brottslighet och samhällsnytta


Det utökade regeringsuppdraget har inneburit en viktig förändring i hur de samverkande myndigheterna arbetar mot den organiserade brottsligheten.  Tidigare har fokus varit att bekämpa strategiskt kriminella och deras nätverk. Detta är fortsatt viktigt, men under uppdragstiden har ett arbete bedrivits inom satsningen som tar sikte på att samordna myndigheterna att bekämpa andra brottstyper och med fokus på de geografiskt utsatta områdena. Såväl den nationellt grövsta brottsligheten som den breda organiserade brottsligheten som skapar otrygghet i flera geografiska områden ska bekämpas.

– Vi ser att den organiserade brottsligheten och de kriminella nätverken i de utsatta områdena har stor påverkan på tryggheten i lokalsamhället. Genom att myndigheterna nu arbetar mer mot brottstyper och brottsområden i de mest utsatta områdena har det betydelse för att på sikt vända utvecklingen i ett sådant område. Det är ett långsiktigt arbete som vi gör tillsammans med de andra myndigheterna inom satsningen, säger Dan Eliasson, rikspolischef och ordförande i Samverkansrådet.

De samverkande myndigheterna gör bedömningen att satsningen har lett till ökad kunskap om organiserad brottslighet och hur den på ett mer effektivt sätt kan bekämpas. En enskild myndighet kan inte på egen hand överblicka och åtgärda komplexa brott, exempelvis mot välfärdssystemen. När flera myndigheter gemensamt analyserar och agerar går det att skapa varaktiga förändringar.

Den utökade satsningen har initierat fler insatser kring strategiska personer med kopplingar till utsatta områden än tidigare. De samverkande myndigheterna bedriver ett intensivt underrättelse- och samverkansarbete i några av de utsatta områdena. Arbetet resulterar bland annat i fler gripanden och domar för grov narkotikabrottslighet och vapenbrott, men också andra åtgärder som syftar till att öka tryggheten i områdena.

Nya brottstyper upptäcks

Rapporten som överlämnas till regeringen visar att det inte bara är polisen som är en viktig aktör utan även att de andra myndigheterna kan agera mot problemen i de utsatta områdena. När myndigheterna samarbetar mot lokal brottslighet upptäcks kopplingar mellan kriminella personer som tidigare varit okända. Myndigheterna har upptäckt nya former av brottslighet mot exempelvis välfärdssystemen, men också bedrägerier som har kunnat begås genom felaktiga uppgifter i folkbokförings- och bolagsregister.

Myndigheterna i satsningen har genom den lokala samverkan i vissa fall fått bättre kunskap om och funnit kopplingar mellan personer som reser till konflikter i Mellanöstern med kopplingar till terrorism.

– Vi kan se att brott som tidigare inte var kända upptäcks genom att fler myndigheter samarbetar och vidgar sina kontaktytor. Myndigheterna ökar på så vis sin kunskap om och ökar sin förmåga att upptäcka olika former av brott, säger Per Wadhed, chef för sekretariatet för Samverkansrådet och Operativa rådet.

Ökat informationsutbyte mellan myndigheterna

Generellt har informationsutbytet mellan myndigheterna ökat. Under våren 2017 har det genomförts en fördjupad informationsinhämtning och analys avseende de särskilt utsatta områdena för att förbättra de gemensamma lokala lägesbilderna. Flera myndigheter har anpassat och utvecklat sitt arbetssätt. Säkerhetspolisen har ökat informationsdelningen till framför allt Polismyndigheten vad avser regionala lägesbilder med syfte att få en mer aktiv hotredukton. Kriminalvårdens arbete med klienter med relation till utsatta områden har också utvecklats i syfte att få en bättre planering inför placering i anstalt. Tullverket har genom ett bättre informationsutbyte kunnat koncentrera sig på utsatta områden och kontrollerat ett urval av försändelser i syfte att förhindra införsel av illegal narkotika och vapen.

”Spritbussar”


Ett konkret exempel på framgångsrikt myndighetsgemensamt arbete var insatsen mot smuggeltrafiken med de så kallade ”spritbussarna” där passagerare agerade målvakter. Under insatsen avtog trafiken med spritbussar successivt för att i slutet av våren helt upphöra.  En stor inkomstkälla för organiserad brottslighet har reducerats tack vare insatsen. En annan positiv effekt är att den minskade tillgången av insmugglad alkohol sannolikt minskat antalet alkoholrelaterade brott och olyckor samt förhoppningsvis en minskad tillgång av alkohol för ungdomar. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bedömer att det totala antalet personer som köpt insmugglad alkohol har minskat med 25 procent under och efter insatsen, jämfört med motsvarande period året innan. Myndigheterna planerar för fortsatta åtgärder för att inte trafiken ska starta igen.

Fortsatt arbete

Att slutrapporten levereras till regeringen innebär inte att uppdraget kommer att upphöra. Det utökade uppdraget inom den myndighetsgemensamma satsningen kommer att fortsätta. Fler myndigheter och aktörer kommer att involveras i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Arbetet mot de kriminella nätverken blir framgångsrikt när vi använder alla våra förmågor samlat och angriper problemen tillsammans och koordinerat.  Vi kompletterar varandra i syfte att göra det besvärligt att vara kriminell. Tillsammans kan vi göra skillnad och kraftsamla trycket mot de kriminella aktörerna, säger Dan Eliasson.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2017

Samverkande myndigheter

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009. De samverkande myndigheterna är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 

Till toppen