Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Förbud mot att ta emot förmåner

Ett förbud för polisanställda att ta emot förmåner, en etisk kod, tidsbegränsade uppdrag och kartläggning av jävsförhållanden är några av de förslag som tillsynsfunktionen lämnar i sin första rapport.

Åtgärder som syftar till att minska risken för oegentligheter vid inköp och upphandlingar inom polisen. De har på rikspolischefens uppdrag granskat hur polisens inköp av varor och tjänster följer lagar och interna regler. 

Rikspolischef Dan Eliasson beslutade mot bakgrund av uppgifter i Dagens Nyheter om att Polismyndighetens upphandling av pass inte följt gällande re-gelverk om en tillsyn av polisens inköpsverksamhet.

Tillsynsfunktionen lämnar 17, huvudsakligen förebyggande åtgärder. Åtgär-derna tar sikte på att stärka de delar av regelverket som tillsynen identifierat saknas eller är bristfälliga. De föreslår bland annat att myndighetens riktlinjer för inköp och upphandlingar blir gemensamma och ska omfatta samtliga inköp av alla typer av varor och tjänster.

Myndigheten bör vidare ta fram en etisk kod som klargör skillnaderna mellan vad som otillåtet och det som är oetiskt. Det föreslås bli otillåtet att ta emot förmåner från leverantörer under upphandling och avtalsperiod. Likaså bör myndigheten aktivt arbeta med att kartlägga vilka jävsförhållanden som upp-handlare eller beställare kan omfattas av innan en upphandling inleds.

Ansvariga chefer ges också ett mer uttalat ansvar för att säkerställa att beställare och upphandlare arbetar tidsbegränsat i förhållande till branscher och produktområden och att detta följs upp. De ansvarar också för att frågan om korruption och jäv är en del av de utvecklingssamtal som förs med de medarbetare som arbetar med upphandlingar.

– Det är allvarligt när polisen misstänks för oegentligheter i samband med in-köp och upphandlingar, det skadar vårt förtroende. Tillsynsfunktionen har ge-nom sitt arbete medverkat till att vi förbättrar skyddet mot korruption i sam-band med inköp och upphandling, säger rikspolischef Dan Eliasson i en kommentar. 

Rapporten Polismyndighetens inköp och upphandlingar

Tillsynsfunktionen

Tillsynsfunktionen ansvarar för tillsyn av att polisens verksamhet bedrivs enligt gällande lagar och regler. Funktionen får sina uppdrag av och rapporterar direkt till rikspolischefen. Det är också rikspolischefen som fastställer de rapporter och beslutar om de förslag till åtgärder som funktionen lämnar. Ansvarig samordnare är länspolismästare Erik Steen. Organisatoriskt tillhör funktionen Rikspolischefens kansli och har sju medarbetare.

Lär dig mer om tillsynsfunktionen

 

Till toppen