Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gränspolisens verkställighetsarbete i polisregion Syd

Statistiken visar gränspolisens arbete med regeringsuppdraget att öka antalet verkställigheter.

Under hela 2017 har arbetsbelastningen på verkställighetsärenden vid gränspolisen i region Syd fortsatt att öka. Under 2017 har gränspolisens i Syd verkställighetssektion hanterat 837 förvarsärenden, vilket är en tjugoprocentig ökning gentemot 2016. När det gäller genomförda verkställighetsresor, har sektionen hanterat 636 personer, vilket är en ökning med tio procent.

Verkställigheter 2017

Uppdraget i stort enligt Regleringsbrevet för 2017 var att markant öka antalet verkställigheter. Gränspolisen har arbetat i den andan och samverkat över hela polisregionen även om inflödet varit och är störst i Malmöområdet. De rörliga kontrollgrupperna(RöK) samt den inre och yttre gränskontrollverksamheten har arbetat målmedevetet och fokuserat för att identifiera personer som inte får vistas i landet. Dessutom har den inre gränskontrollverksamheten utökats med hundratalet passkontrollanter vilket också bidragit till hög arbetsbelastning hos de verkställighetsansvariga. Gränspolisen i region Syd har utanför kontorstid ansvar för beslutsfattarberedskapen i samtliga polisregioner utom Stockholm och Väst.

Malmö har i stort regionens största inflöde av ärenden på grund av det geografiska läget och stadens storlek. Skåne har under 2017 också haft störst inflöde av överlämnade verkställighetsärenden från Migrationsverket. Gränspolisen äger inte hela ärendeprocessen utan är beroende av samverkanspartners såsom Domstolar, Kriminalvårdens transportenhet och Migrationsverkets förvarsenhet.

Migrationsverket äger ärendena från beslut till verkställighet och överlämnar till polisen i två fall, vid tvång det vill säga om personen inte medverkar till utvisningen och vid avvikelse när migrationsverket inte får tag i vederbörande. Det kommer även ärenden från Kriminalvården där utvisning ska verkställas för personer som dömts i svensk domstol. Om en person som ska utvisas inte motsätter sig utvisningen beställs en resa till utvisningslandet via Kriminalvården och beslutet verkställs. Om personen inte dyker upp när en kallelse har gått ut efterlyses personen. När personen anträffas tas denne i förvar tills den förvarstagne är verkställd.

Verkställigheter innebär att gränspolisen genomför Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning i de fall de anser att det kommer att behövas tvång för att genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit.

Till toppen