Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nya åtgärder ska förbättra arbetet i utsatta områden

En nationell strategi för utsatta områden, se över behov av en utbildning för områdespoliser och en kompetensprofil för underrättelsesamordnare. Det är några åtgärder som ska utveckla arbetet i utsatta områden.

Polismyndighetens internrevision har granskat polisens interna styrning av arbetet i utsatta områden. Granskningen visar att polisarbetet i de utsatta områdena bedrivs målmedvetet, med tydligt engagemang hos chefer och medarbetare, men att det finns en generell resursbrist och att myndigheten bör ta fram rutiner som försäkrar att de polisiära totalresurserna används effektivt. Sammanlagt lämnas nio rekommendationer i internrevisionens rapport.

– Granskningen genomfördes förra året och vissa av de rekommendationer som framkommer i internrevisionens rapport har redan vidtagits eller pågår just nu. Mycket av vårt arbete i utsatta områeden är beroende på de förväntade resurstillskotten, men vi ser också ett behov av tydligare styrning och uppföljning, säger Håkan Wall, chef för Polismyndighetens beredningsenhet.

Som ett led av de rekommendationer som framkommit i internrevisionens arbete har Polismyndigheten beslutat att se över behovet av en nationell utbildning för områdespoliser. Nationella operativa avdelningen, Noa, ska ta fram en nationell strategi för utsatta områden och följa upp det metodstöd som finns gällande arbete i utsatta områden. Noa ska också ta fram en kompetensprofil för underrättelsesamordnare.

– Det är viktigt att den lokala problembilden styr verksamheten. Rutiner ska säkerställa att de resurser som finns används effektivt och att de personer som jobbar i utsatta områden har rätt utbildning för att klara uppgifterna. Men polisen kan inte ensamt komma till rätta med problemen utan här måste hela samhället ta ansvar. Framtagandet av en nationell strategi för utsatta områden är ett sätt att möta upp dessa behov, säger Håkan Wall.

Internrevisionen är en fristående organisatorisk enhet som arbetar på direkt uppdrag av rikspolischefen. Internrevisionen stödjer Polismyndigheten i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten genom att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevisionen lämnar även råd och stöd.

Till toppen