Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ökad trygghet målet med polisens Särskilda gänginsats

Skjutningar utomhus, narkotikahantering, rån, stölder och kriminella nätverk som påverkar gatubilden. Så ser polisens lägesbild ut som ligger till grund för arbetet i Särkskilda gänginsatsen (SGI).

Sedan sommaren 2016 har lokalpolisområde Uppsala/Knivsta riktat den planerade verksamheten mot vålds-, narkotika- och tillgreppsbrott samt de kriminellas förmåga att genomföra brottslig verksamhet. Många ingripanden har genomförts och inom ramen för arbetet har viktiga beslag säkrats samt grova narkotika- och vapenbrott upptäckts. Även trygghetshöjande verksamhet i form av flera planlagda insatser har genomförts i det särkskilt utsatta området i Gottsunda/Valsätra samt i Uppsala city.

- Vi arbetar utifrån lägesbilden, säger Jale Poljarevius, chef för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Vårt mål med arbetet mot gängen är att öka tryggheten och minska tillgången av narkotika och vapen.

Det långsiktiga arbetet bygger på analys av information samt planering av ingripanden och insatser. Arbetsinsatserna sker inom ramen för den ordinarie polisverksamheten utan ett särskilt tillskott av resurser eller pengar.

- Vi behöver vara samlade och kraftfulla i arbetet för att nå resultat och vi har valt att prioritera arbetet så att alla jobbar mot samma lägesbild. Samverkan mellan utredare, spanare och ingripandepatruller är viktig för att bekämpa gängens brottsliga verksamhet.

Han fortsätter:

- I grund och botten handlar det om vanligt polisarbete. Vi stoppar bilar, gör kroppsvisitationer, letar efter narkotika, vapen, kontanter och vi utreder.

Särskilda gänginsatsen är ett av flera sätt att begränsa de kriminellas brottsvinster. Förutom inriktningen i den dagliga verksamheten genomförs flera olika projekt tillsammans samverkanspartners där polisen bidrar med sin del  i det förebyggande arbetet.

- Otryggheten som många Uppsalabor känner är allvarlig. Vi ser hur kriminella skjuter utomhus, hur narkotikahanteringen ökar och hur människor drabbas. Vi måste agera för att förändra den lägesbilden.

Bland annat pågår förebyggande arbete kring resecentrum och i city. Flera dialoger har genomförts vid resecentrum för att ta reda på medborgarnas uppfattning om tryggheten. Resultatet blev ett gemensamt medborgarlöfte för Uppsala kommun och polis. Hösten 2018 planerar kommunen och polisen att genomföra en medborgardialog i Gottsunda som kommer att ha fokus på tryggheten i området.

Flera projekt pågår i det särskilt utsatta området, bland annat arbetet med att förebereda för kameraövervakning på strategiska platser och nyligen utökades antalet områden som ordningsvakter kommer att bevaka.

- Det är viktigt steg mot ökad samverkan mellan Uppsala kommun och polisen. Det ska vara lätt att bo i Gottsunda och det ska vara svårt att begå brott.

Medborgarlöften i Uppsala 

Medborgarlöften i Uppsala - uppföljning i mars

Läs mer om utsatta områden

Faktaruta

SGI (Särskilda gänginsatsen) startades hösten 2016 och är en långsiktig prioritering av verksamheten. Syftet med att inleda en särskild insats är att ha en tydlig inriktning och gemensam målbild. Verksamheten riktas mot att arbeta med allmän ordning och säkerhet samt att bekämpa brott som utförs inom ramen för kriminellas nätverk, till exempel våldsbrott, tillgreppsbrott och narkotikabrott.

Polisen har rapporterat att cirka 300 gripanden kan kopplas till insatsen sedan starten. Det kan jämföras med 1714 gripanden som verkställts av lokalpolisområdes brottsförebyggande/ingripandeverksamhet (BF/IGV, grupp 1-11).* Under samma period har 1337 händelserapporter registrerats där gripanden skett.**

Målet med insatsen är att på kort sikt minska antalet narkotika-, tillgrepps- och våldsbrott. På lång sikt är målet att skapa en större trygghet för de som vistas och bor i Uppsala.

Särskilda gänginsatsen (SGI) i Uppsala är inte under någon extern utvärdering, men om det blir aktuellt välkomnas seriösa utvärderingar.

* Källa: Polisens datasystem Start.
** Källa: Polisens datasystem Hobit/Storm

Läs mer om uppgifter som förvaras hos polisen

Vilka uppgifter har polisen?

För att skydda människors personliga integritet i polisens arbete begränsas i lag vilka uppgifter polisen får samla in, hur de får användas och hur länge en uppgift får sparas.

De olika myndigheterna som hanterar brott har endast tillgång till de uppgifter som just deras funktion i rättskedjan kräver. Även detta för att skydda de enskilda medborgarnas personliga integritet.

Vad är en allmän handling?

Rätten att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen är stark i Sverige.

  • När handlingen redan finns hos myndigheten prövas en begäran om handlingen enligtsekretessreglerna.
  • Om handlingen inte finns men lätt går att sammanställa har Högsta förvaltningsdomstolen bedömt att myndigheterna ska hjälpa till att sammanställa efterfrågade uppgifter om det tar max 4-6 timmar att skapa en sådan handling.
  • Om det inte finns någon handling och arbetet med att sammanställa en sådan tar längre tid än 4-6 timmar arbete, saknas skyldighet att sammanställa handlingen enligt offentlighetsprincipen. Den begärda sammanställningen ses då inte som en allmän handling, även om uppgifterna var för sig finns hos myndigheten.

Sekretess hos polisen

För att skydda de personer som ingår i en polisutredning, såväl brottsoffer, misstänkta som vittnen m.m., omfattas de flesta uppgifter som polisen har av sekretess.

Det finns även sekretessbestämmelser som skyddar polisens arbete, den så kallade förundersökningssekretessen.

Till toppen