Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Satsning mot organiserad brottslighet ger resultat

Idag presenteras 2017 årsresultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Satsningen har bland annat lett till 140 års fängelse och 94 miljoner kronor i höjning av skatt samt 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar.

Samverkan central i satsningen

Den myndighetsgemensamma satsningen som har pågått sedan 2009 riktar in sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet på olika fronter. Samverkan mellan ett flertal myndigheter har varit betydelsefullt i många fall. Merparten av satsningens ärenden handlar om brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt. Flertalet av satsningens insatser har även tydliga kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.

– Samverkan mellan våra myndigheter är central för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Polisen kan inte bekämpa det på egen utan det krävs att vi gör det tillsammans på alla fronter, säger rikspolischefen Anders Thornberg.

Under 2017 har den regionala och lokala förmågan i den myndighetsgemensamma satsningen fortsatt att utvecklas och förstärkas. Den förstärkta förmågan har inneburit att antalet myndighetsgemensamma regionala insatser mot organiserad brottslighet har ökat.

Säkra tillgångar från kriminella

Under 2017 satsade myndigheterna mycket på att säkra tillgångar och återta brottsutbyte från de kriminella. Det resulterade i upptaxeringar och skattehöjningar på 94 miljoner kr, vilket är högre belopp än de senaste två åren. En av anledningarna till att beloppet blivit så högt beror på att satsningen bedrev en insats med fokus på identitetsrelaterad brottslighet. Myndigheterna omhändertog 53 miljoner kronor i utmätta tillgångar under 2017, vilket ligger ungefär på samma höga nivå som under 2016.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet resulterade även i att de kriminella under 2017 sammanlagt dömdes till 141 fängelseår i tingsrätten. Antalet fällande domar för ekonomisk brottslighet var under 2017 det högsta hittills under satsningen.

En stor nationell insats för att motverka brott mot välfärdssystemet har genomförts under 2017. Under 2017 har insatserna mot penningtvättsbrott ökat och resulterat i en rad fällande domar. Antalet redovisade beslag av kontanter har även ökat under 2017.

Vapenbeslag i form av bland annat automatkarbiner, beslag av amfetamin samt beslag av narkotikaklassade receptbelagda läkemedel har också varit omfattande under 2017.

Spritbussar

Inom ramen för ett gemensamt regeringsuppdrag om illegal hantering av punktskattepliktiga varor har Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket under 2017 gjort en stor satsning på att försöka stoppa den illegala införseln av alkohol till Sverige. Den här satsningen var framgångsrik genom att smuggeltrafiken med bussar och passagerare som agerade målvakter har efter insatsens avslut i stort sett upphört. Ett annat resultat av detta arbete är att en stor inkomstkälla för organiserad brottslighet försvann samt att tillgången av alkohol för ungdomar minskade avsevärt enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Samhällsnyttan

Förutom de operativa utfallen har satsningen inneburit att vissa strategiskt kriminella och deras nätverk har tvingats reducerat sin verksamhet genom en rad åtgärder. Genom satsningen har man bland annat genomfört revisioner, återkallat bidrag, säkrat och utmätt tillgångar samt drivit in skulder.

Samhällsnyttan innebär även att myndigheterna forsätter att utveckla och fördjupa sin kunskap om den organiserade brottsligheten. Det gemensamma arbetet har också lett till nya lagförslag och bättre kontrollsystem. Genom att samarbeta skapas nya arbetsmetoder för att angripa problem som tidigare inte har uppmärksammats. Satsningen har även konkret inneburit att medborgarna ser och upplever att poliser och rättsväsendet i övrigt har förmågan att samarbeta mot den grövsta brottsligheten, vilket på sikt påverkar förtroendet för rättsväsendet och ökar tryggheten.

Läs rapporten


Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2017.

Den myndighetsgemensamma satsningen

  • Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet pågår sedan 2009. Sekretariatet för samverkansrådet och operativa rådet har tagit fram 2017 årsrapport som överlämnades till Justitiedepartementet den 27 mars.
  • De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
  • Under 2017 har ytterligare nio nya myndigheter involverats i satsningen: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län.
Till toppen