Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Nu undersöker vi hur trygga Malmöborna känner sig

Malmö stad genomför nu en trygghetsundersökning i samarbete med Malmöpolisen och Malmö universitet. Resultatet kommer användas i kommunens och polisens strategiska och praktiska arbete, och i forskning om vad som påverkar trygghetsutvecklingen.

Syftet med Malmö områdesundersökning (MOMS) är att få kunskap om hur Malmöborna upplever sina bostadsområden, och om hur ordningsstörningar och lokala problem påverkar invånarnas trygghetsupplevelse.

Svaren är viktiga för trygghetsarbetet

Trygghets- och säkerhetsarbetet är högt prioriterat av Malmö stad och polisområde Malmö och bygger på samverkan på flera nivåer. Resultaten från Malmö områdesundersökning utgör ett viktigt underlag för det gemensamma arbetet.

— För att kunna förbättra tryggheten i Malmö behöver vi Malmöbornas hjälp med att berätta hur de upplever sitt bostadsområde. Undersökningen ger oss viktig kunskap för att prioritera, planera, genomföra och följa upp vårt arbete, säger Per-Erik Ebbeståhl, trygghets- och säkerhetsdirektör på Malmö stad.

Resultaten kommer också att användas i forskning vid Malmö universitet för att öka kunskapen om hur vi kan skapa tryggare och mer hälsofrämjande bostadsområden.

— En förutsättning för att kunna utveckla strategier och konkreta åtgärder för att minska otryggheten, är goda kunskaper om orsakerna till varför vissa individer är mer otrygga och om varför vissa platser upplevs som otrygga. Malmö områdesundersökning är ett viktigt underlag för sådan kunskapsutveckling, säger Marie Torstensson Levander, prefekt institutionen för kriminologi på Malmö universitet.

En av två trygghetsmätningar i höst

Under hösten genomför polisen också en egen årlig trygghetsmätning. Tillsammans ger undersökningarna en både bred och djup bild av tryggheten i Malmö. Sannolikheten är väldigt liten att samma personer slumpmässigt väljs ut att delta i båda undersökningarna.

— Att undersöka medborgarnas uppfattning om trygghet och utsatthet är viktigt för oss. Även om Malmö har stora utmaningar ger undersökningar oss information om var och när vi ska göra våra punktinsatser, säger Stefan Sintéus, polisområdeschef i polisområde Malmö.

Fakta om MOMS

Resultatet från Malmö områdesundersökning (MOMS) skapar förutsättningar att göra analyser på geografiska delområden, för att identifiera lokala problembilder. Undersökningen har en tydlig forskningsanknytning och fokus på samband och orsaker. Den är ett viktigt underlag för att prioritera, planera, genomföra och följa upp arbetet som görs inom ramen för samverkansöverenskommelse "Trygg och säker stad" mellan Malmö stad och polisområde Malmö.

MOMS genomförs vart tredje år. 2018 skickas enkäten ut till 10 000 slumpmässigt utvalda Malmöbor i åldrarna 18 till 85 år. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick och insamling av svar på uppdrag av Malmö stad, polisen i Malmö samt Malmö universitet.

Resultaten sammanställs i en populärvetenskaplig rapport som presenteras för allmänhet, tjänstepersoner och forskare. Resultaten kommer också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Till toppen