Sök på polisen.se

Granskning av förtroendevaldas villkor i Polismyndigheten

Polismyndighetens internrevision har genomfört en granskning av de fackligt förtroendevaldas villkor i myndigheten. Fokus har varit på myndighetens förhållningssätt och strategi för att hantera villkoren för de förtroendevalda.

– Det här är en bra kartläggning över hur Polismyndigheten, det vill säga, arbetsgivaren förhåller sig till fackliga uppdrag, tid och villkor, säger Olov Augrell, tillförordnad chef för enheten för arbetsgivarutveckling.

Resultatet av karläggningen visar att myndigheten saknar ett tydligt förhållningssätt mot arbetstagarorganisationerna (ATO). Granskningen visar också att det saknas riktlinjer för hur aktuella lagar och avtal ska tillämpas. Det saknas också rutiner för att skapa en bra överblick över den fackliga verksamheten och därmed sammanhängande kostnader i myndigheten och därmed också säkerställa att myndigheten på rätt sätt hushåller med statens medel.

– Översynen som Internrevisonen har gjort stämmer med arbetsgivarens uppfattning över hur det faktiskt är. Att det ser ut som det gör beror främst på att vi efter sammanslagningen 2015 inte gjort några förändringar utifrån de olika tillämpningarna som användes i de gamla länsmyndigheterna, säger Olov Augrell.

Som svar på Internrevisonens översyn har rikspolischefen beslutat en rad åtgärder. Bland annat att myndigheten årligen ska sammanställa en heltäckande förteckning över fackligt förtroendevalda som respektive facklig organisation anmält till arbetsgivaren. Myndigheten ska också upprätta styrdokument för att få till likvärdiga förutsättningar för alla förtroendevalda och så ska en kompetensutvecklingsinsats riktad mot chefer om villkoren för fackliga förtroendemän genomföras.