Polisens arbete vid ett eventuellt OS

Ett eventuellt OS i Sverige blir en ansträngning för polisens verksamhet, men ligger ändå inom ramen för polisens förmåga.

Polismyndigheten har deltagit i beredningen med att ta fram säkerhetsgarantin inför Sveriges OS-ansökan tillsammans med Säkerhetspolisen, arrangören Sveriges Olympiska Kommitté och Regeringskansliet.

− Ett OS kommer att innebära en ansträngning för Polismyndigheten, men vi bedömer ändå att arrangemanget ligger inom ramen för polisens samlade förmåga att trygga säkerheten tillsammans med Säkerhetspolisen och arrangören, säger Stefan Hector, chef för operativa enheten vid polisens nationella operativa avdelning.

Erfarenheter från tidigare OS

Bedömningen bygger bland annat på svensk polis tidigare erfarenheter av stora publika evenemang i Sverige, tidigare genomförda OS och det faktum att antalet polisanställda ska växa med 10 000 till år 2024.

− Vi har tagit del av andra länders OS-arrangemang och hämtat kunskap men det är vare sig möjligt eller lämpligt att rakt av överföra lösningar eller kostnader då skillnaderna i polistaktik, polismyndigheternas organisation, ansvarsförhållanden för arrangörer, befintlig infrastruktur och slutligen hotbild är för stora, säger Stefan Hector.

Samsyn om säkerheten

Vid ett OS kommer polisen arbeta på samma sätt som vi andra idrottsarrangemang. Det innebär att arrangören (SOK) söker tillstånd och att det kommer att villkoras med krav på arrangörens ansvar, till exempel tillträdeskontroller, larmbågar, ordningsvakter, publikvärdar och andra åtgärder för att garantera säkerheten.

− Polisen och Säkerhetspolisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige. Vi har tagit del av arrangörens säkerhetsplanering och har en samsyn om hur ansvarsfördelningen ska se ut vid ett eventuellt OS, säger Stefan Hector.

Detaljerna för Polismyndighetens säkerhetsarbete och bedömda kostnader är belagda med sekretess. Polisen räknar med att större delen av kostnaderna kommer att belasta år 2026, vilket innebär att polisen har lång tid att förbereda polisinsatsen och föra en dialog med regeringen.