Samverkan för att reducera våldsbejakande extremism

Polismyndigheten fördjupar sitt samarbete med Säkerhetspolisen för att vidta enhetliga och effektiva åtgärder som ska reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige.

Polismyndigheten samverkar med Säkerhetspolisen, kommuner och andra aktörer i det förebyggande arbetet med att minska radikalisering och våldsbejakande extremism.

I det brottsbekämpande arbetet fördjupas nu samarbetet ytterligare. Huvudsakligt fokus för detta fördjupade samarbete är planering, genomförande och uppföljning av olika anpassade åtgärder mot individer, grupper eller kluster som är drivande inom extremistmiljöerna avseende rekrytering, finansiering eller brott.

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige är uppdelade på tre olika miljöer: den jihadistiska miljön, vit makt-miljön och den vänsterextrema autonoma miljön.

– Polismyndighetens arbete med att reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna inriktar sig mot de tre miljöerna, och syftar huvudsakligen till att vidta åtgärder mot personer som rekryterar, finansierar eller tränar dessa miljöer, säger Magnus Sjöberg, chef nationella taktiska rådet, Noa.

Detta arbete ska bedrivas enhetligt i hela landet hos båda myndigheterna