Sök på polisen.se

Snabbare lagföring - ett arbete präglat av delaktighet

Engagerade medarbetare, bra samverkan mellan myndigheter samt kortare tid mellan registrerad anmälan och avslut hos polis, åklagare och domstol. Handläggningen inom projektet ’Snabbare lagföring’ går snabbare men målet är ännu inte uppnått fullt ut.

Det visar den delredovisning av projektet snabbare lagföring som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade den första april. Syftet är att ge en preliminär bild av hur införandet gått till och vilka effekter försöksverksamheten hittills medfört.

– Den ökade kvaliteten i utredningarna är en förklaring till de kortare handläggningstider vi ser inom projektet. Det styrks av att endast två procent av misstankarna har gått åter från åklagare till polis för komplettering. Motsvarande siffra inom ordinarie verksamhet är 12 procent enligt Brås redovisning, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

I de ärenden som hanteras inom snabbare lagföring går det i jämförelse med övriga ärenden 22 dagar snabbare i domstol, sju dagar snabbare hos åklagarna och17 dagar snabbare hos polisen.

Brå menar att del av anledningen till kvalitetsökningen kan vara kontakten mellan jourförundersökningsledaren och yttre poliserna på brottsplatsen i kombination med vidare återkoppling genom rättskedjan, exempelvis genom domar.

Försöksverksamheten Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar. Målsättningen med försöksverksamheten är att i ett första steg kunna utreda och lagföra brott inom cirka tio veckor, och i ett andra steg inom cirka två till sex veckor.

– Att vi i arbetet med snabbare lagföring lyckats skapa en delaktighet och en känsla för helheten hos medarbetarna har varit viktigt och kommer att vara det också i fortsatta arbetet, säger Jörgen Nilsson, ansvarig för arbetet med snabbare lagföring hos polisen i region Stockholm.

Nöjdheten med de nya lagstiftningsverktygen och Snabbare lagföring som helhet framgår tydligt i enkäterna som gjorts med polisens yttre personal.

– Poliserna i yttre tjänst gör större delen av utredningsarbetet direkt på plats med stöd och återkoppling av jourförundersökningsledare. En kompetensutveckling i vardagen vilket upplevs som positivt och något vi måste jobba vidare med, säger Jörgen Nilsson.

Utvärdering av försöksverksamheten Snabbare lagföring (BRÅ)

FAKTA Delrapport

Under mätperioden 29 januari till 30 september 2018 har 39 procent av de potentiella brottsmisstankarna inom försöksområdet ingått i försöksverksamheten Snabbare lagföring. Brå menar att det finns utrymme att öka andelen ärenden.

82 procent av misstankarna har avslutats inom tio veckor varav 60 procent inom sex veckor. Motsvarande i ordinarie verksamhet är 66 procent inom tio veckor och 51 procent inom sex veckor.

Anmälan till avslut hos polis/åklagare eller domstol är i median 33 dagar. Det är åtta dagar kortare än ordinarie verksamhet.