Insats mot illegala boenden i Botkyrka

Sex illegala boenden upptäckets vid en gemensam insats av Gränspolisen och lokalpolisområde Botkyrka på tisdagsmorgonen.

Insatsen ägde rum den 3 december då sex illegala boenden upptäcktes varav fyra låg i industrifastigheter. Ett boende upptäcktes i en bilverkstad medan ett annat illegalt boende påträffades i samband med en husrannsakan i en bostad. På några av objekten deltog också Räddningstjänsten.

Fem anmälningar upprättades gällande brott mot lagen om hotell- och pensionatrörelse. Detta då antalet uthyrda rum och sängar som påträffades var i ett sådant antal att det bedömdes utgöra brott enligt denna lag. En anmälan upprättades gällande brukande av falsk urkund.

Två husrannsakningar genomfördes i villafastigheter. Vid en av dessa husrannsakningar anträffades fem personer som inte hade rätt att vistas i landet. Personerna omhändertogs med stöd av utlänningslagen och kunde avvisades med flygplan till deras hemländer redan på eftermiddagen.

Vid husrannsakan i den andra villan påträffades tio personer som hyrde rum eller som hade en madrass på golvet att sova på.

För att komma till rätta med denna problematik finns också en väl utvecklad samverkan efter en insats. Uppgifter skickas till berörda myndigheter och kommunen som kontrollerar om det finns felaktiga bidrag, om personer är skrivna på fel adress eller om tillstånd saknas med mera.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet

I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserade brottslighet ingår: Polisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kriminalvården samt i Stockholm även länsstyrelsen.

Ett par myndigheter deltar på plats i insatserna, medan andra endast deltar i planeringen inför och efter genomförandet.

I Stockholm finns sedan 2018 en myndighetsgemensam tillsyn och kontroll av företag, föreningar eller arbetsplatser som kopplas till organiserad brottslighet eller bidrar till osund konkurrens. Arbetet har för närvarande fokus på lokalsamhället i regionens särskilt utsatta områden.