Ökad förbrukning på 2,5 miljarder under 2019

Polismyndighetens ekonomiska förbrukning för 2019 har ökat med cirka 2,5 miljarder kronor jämfört med utfallet 2018. Det anslag som tilldelats för året kommer förbrukas.

– Enligt prognosen genomför myndigheten årets verksamhet enligt plan. Vi ligger också i nivå med vår planering när det gäller totalt antal anställda. Den högre förbrukningen för året visar att myndigheten befinner sig i en expansiv fas, säger ekonomidirektör Fredrik Modigh.

Ekonomiskt överskott

Utöver tilldelat anslag förbrukas även delar av föregående års sparande. En del av överskottet från förra året (drygt 700 miljoner kronor) bedöms inte förbrukas under innevarande år. Myndigheten bedömer ett utgående överskott för helåret 2019 på 500 miljoner kronor, vilket förväntas nyttjas under 2020.

Myndighetens bedömda överskott för helåret förklaras av att:

  • inköp inte fullt ut genomförts som planerat,
  • kostnader för lokaler blir lägre än vad som tidigare antagits främst som en följd av senarelagda eller försenade tillförhyrningar,
  • nyanställningar har i viss utsträckning skett med eftersläpning, vilket medfört lägre kostnader även om planerat antal anställda nås för året.


Den ekonomiska prognosen för perioden 2019-2022 lämnades in till regeringen den 25 oktober.