Åtgärder för att stärka arbetet vid yttre gräns

Polismyndigheten har en långsiktig plan för att uppfylla de krav som ställs i Schengensamarbetet.

Bakgrunden är brister som har identifierats i EU-kommissionens utvärdering av hur Sverige lever upp till kraven i Schengensamarbetet. Bristerna rör i huvudsak fyra områden: resurser, ledning och styrning, kompetens samt IT-stöd.

I januari lämnade Polismyndigheten in en handlingsplan till regeringen om hur bristerna ska åtgärdas. Utöver det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete på gränspolisområdet.

− Polismyndigheten är väl medveten om att vi behöver förstärka gränskontroller och uppfylla andra krav som följer av Schengenregelverket. Samtidigt innebär samhälls- och brottsutvecklingen att vi tvingas göra svåra prioriteringar mellan olika verksamheter inom polisen, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning, till polisen.se.

De senaste två åren har antalet anställda i gränspolisverksamheten ökat med 130 personer. I årets budget har rikspolischefen dessutom beslutat att tillföra ytterligare 50 miljoner kronor till gränspolisområdet. Polisen ska redovisa de långsiktiga resursbehoven på gränspolisområdet i budgetunderlaget som lämnas till regeringen den 1 mars.

− Vi fortsätter nu arbetet med att ta fram ett mer detaljerat underlag, som ska specificera vad som krävs för att åtgärda de huvudsakliga brister som har identifierats. De strategiska beslut som därefter krävs är planerade att tas innan sommaren, säger Mats Löfving.

Polisen arbetar också med ett regeringsuppdrag tillsammans med övriga myndigheter med uppdrag som berör Schengensamarbetet – Migrationsverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket. Myndigheterna ska upprätta en handlingsplan, genomföra åtgärder och återrapportera till regeringen.