Just nu har polisens teleoperatör tekniska problem. Det betyder att väntetiden kan bli längre för den som ringer 112. Problemet kan också påverka framkomligheten till 114 14.

Tillsynsrapport om vålds- och sexualbrott

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har publicerat en gemensam rapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Utredningar håller hög kvalitet och polisens inledande utredningsåtgärder är ofta bra men det finns förbättringsområden.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har gemensamt genomfört en tillsyn inom området våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Syftet med tillsynen är att följa upp målen inom området och att kartlägga utvecklingsområden.

– De iakttagelser och rekommendationer som finns i rapporten kommer att ligga till grund för Polismyndighetens fortsatta utvecklingsarbete kring dessa frågor, säger Per Ottosson, chef för polisens utvecklingscentrum Väst.

Granskningen har omfattat sex polisområden och åklagarkammare: Västerort i Stockholm, Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Falun och Luleå.

Projektgruppen konstaterar att det metodstöd som polis och åklagare gemensamt tagit fram sedan tidigare, Ett utvecklat bästa arbetsätt, ger goda resultat och det finns ingen anledning till ytterligare metodstöd. Det är dock viktigt att arbetet med att implementera metodstödet fortsätter och att gemensamma rutiner för arbete med brott i nära relation och sexualbrott införs i hela myndigheten.

– Chefer i hela myndigheten, på alla nivåer, har ett gemensamt ansvar i att kontinuerligt kommunicera våra gemensamma rutiner, säger Håkan Wall, enhetschef, nationella operativa avdelningen (NOA).

En annan iakttagelse är att beslut om att lägga ned en brottsutredning i de flesta fall varit riktiga med hänsyn till det bevismaterial som funnits tillgängligt, men att det i många fall hade funnits ytterligare åtgärder att vidta. Om sådana åtgärder hade kunnat leda till åtal kan projektgruppen dock inte uttala sig om.

Tillsynsrapport: Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna

Polisens arbete mot brott i nära relationer