Åtgärder mot internationella organiserade brottsnätverk

Inresta multikriminella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige. Polismyndigheten har vidtagit flera åtgärder i bekämpningen av internationella brottsnätverk, det visar den delrapport som lämnats in till regeringen.

Brottsnätverken begår brott som bostadsinbrott, stölder av fordon, fordonsdelar, större maskiner och verktyg, transporterat gods, butiksstölder, bränsle med mera.

Denna brottslighet drabbar många människor i vardagen, och skapar oro och otrygghet för den enskilde medborgaren. Brottsligheten orsakar också kostnader för vanliga medborgare och för samhället i sin helhet, säger Ann-Marie Orler, chef för Internationella enheten på Noa.

I februari 2018 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk. Regeringen gav också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området.

På flera håll i Polismyndigheten ses struktur och organisation över, för att hitta effektiva arbetsmetoder mot internationella brottsnätverk. Samtliga myndigheter ska också utgå från samlade lägesbilder, som ska bidra till ökad kunskap om nätverken. Det är även viktigt med en ökad samverkan mellan myndigheterna för att få till ett mer effektivt nyttjande av resurser.

Uppdraget har hanterats som ett genomförandeuppdrag där förslag till åtgärder prövas i verksamheten, bland annat genom insatsen Hermes i höstas. Insatsen har bidragit till flera erfarenheter och lärdomar att arbeta vidare med.

Förutom uppdragsmyndigheterna har Åklagarmyndigheten och Migrationsverket deltagit i arbetet.

Inom uppdraget har myndigheterna också inhämtat internationell erfarenhet från Finland, och i höstas lade Polismyndigheten grunden för ett utökat samarbete med Rumänien.

Internationell samverkan är en framgångsfaktor för oss i brottsbekämpningen av internationella brottsnätverk. Denna samverkan finns såväl på långsiktig strategisk nivå och i det direkta operativa arbetet, säger Ann-Marie Orler.

Det brottsförebyggande arbetet är även en viktig del i att begränsa mängden av organiserade tillgreppsbrott. Myndigheterna ska förebygga och motverka att personer med koppling till internationella brottsnätverk utnyttjar och missbrukar den fria rörligheten i EU i syfte att begå brott i Sverige.

Delredovisning 2 av regeringsuppdrag  Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO)