Antalet topsningar har ökat

Polisen har ökat antalet topsningar i år jämfört med de senaste åren – och NFC, Nationellt forensiskt centrum, redovisar personproverna allt snabbare.

Antalet genomförda topsningar har blivit färre de senaste åren och därför har Polismyndigheten satt särskilt fokus på att öka antalet topsningar. Bedömningen är att antalet topsningar som har gjorts de senaste åren har varit på en för låg nivå bland annat i förhållande till antalet förstagångsförbrytare som dömts till annan påföljd än böter.

Och under årets första fem månader har antalet topsningar ökat med nästan 16 procent i landet, jämfört med samma period i fjol. Nästan samtliga polisregioner har ökat antalet topsningar och den största ökningen märks i polisregion Syd, cirka 35 procent. Polisområde nordvästra Skåne är det enskilda område som har ökat allra mest, cirka 75 procent.

– Det är en medveten strategi i vårt polisområde att vi ska topsa mer, vi vet att det är en framgångsfaktor. Bara nu under året har vi sett flera fall där våldtäktsärenden har lösts efter att personer har topsats i mängdbrottsärenden och NFC sedan har fått träff i dna-registren, säger Marie Dahlman, gruppchef för brott i nära relation i Helsingborg.

Snabbare svar från NFC

Samtidigt har också NFC kortat handläggningstiderna för personprover dna, alltså de topsningar som kommer in till NFC, vilket gör att misstänkta snabbare söks i dna-registren. Under perioden februari–maj hade 73 procent av proverna avslutats senast dagen efter att de kommit in, att jämföra med 41 procent samma period året före. 

– Det är i grunden utvecklingen av vår utrustning som har gjort att vi har kunnat ta bort vissa steg i processen. Vi har effektiviserat och ändrat om i vårt flöde för att hinna med mer redan samma dag som proverna kommer in, säger Melina Olstedt, metodansvarig för personprover på NFC.

Representanter från andra forensiska laboratorier i Europa har varit på studiebesök för att ta del av hur svensk polis har byggt upp processen från provtagning till registrering i dna-registren och träffrapportering. Senast ett besök från Estland, Lettland och Litauen i april.

Fakta: Topsning

  • Enligt rättegångsbalken får den som skäligen kan misstänkas för ett brott där fängelse ingår i straffskalan registertopsas.
  • Topsning räknas som kroppsbesiktning och förundersökningsledare fattar beslut om att topsning ska göras. Själva topsningen kan dock utföras av både civilanställda och av poliser.
  • Det finns färdiga provtagningssatser för att ta salivprov.
  • Dna-registrering ska ske rutinmässigt och det finns grund för topsning vid exempelvis upprepade ringa stöldmisstankar.

Antalet topsningar

Statistiken avser perioden januari–maj.

  • 2014: 14 256
  • 2015: 11 904
  • 2016: 11 440
  • 2017: 11 684
  • 2018: 11 006
  • 2019: 12 704