Lokalpolisområde Vällingby genomför digital medborgardialog

Invånare i Bromma, Hässelby-Vällingby och Ekerö uppmanas att fylla i en digital enkät angående trygghet och hur man upplever tryggheten i sitt område.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet som bedrivs inom polismyndigheten har lokalpolisområde Vällingby i dagarna publicerat en digital enkät. Samtliga invånare i stadsdelarna Bromma och Hässelby-Vällingby samt på Ekerö kommun uppmanas att besvara enkäten.

Medborgardialoger ger polisen värdefull information

Enkäten, som består av tolv frågor, tar bland annat upp hur medborgaren upplever tryggheten i sitt område, hur man nås av information från polisen och hur man vill få information.
- Den tar temperaturen på om medborgarna upplever otrygghet och ger oss verktyg för att kunna planera våra insatser bättre, säger kommunpoliserna Matti Rönnqvist, Anna Freij och Samuel Sjöö.

Medborgardialogen är ett viktigt verktyg för polisen lokalt och lägger en del av grunden till medborgarlöftena. 

Enkäten kommer att finnas ute under hela sommaren för att medborgarna ska få god tid på sig att besvara frågorna. Därefter följer sammanställning och analys. Resultatet kommer respektive stadsdel och kommun få ta del av för det gemensamma brottsförebyggande arbetet.

(Enkäten är nu avslutad. Tack för ditt svar!)