Mer samarbete behövs för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Det behövs tydligare roller och ett ökat samarbete för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom området, visar en ny riskbedömning.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området. 

– Vi ser bland annat att identiteter kan utnyttjas för penningtvätt och att resurserna hos flera svenska myndigheter är för små i förhållande till uppdraget de har att bekämpa penningtvätt, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som Samordningsfunktionen tillhör.

Myndigheter behöver tydligare roll att följa

Att identiteter riskerar att utnyttjas kan exempelvis handla om att företag registreras med felaktig grundinformation eller att kriminella aktörer utnyttjar någon annans e-legitimation och bankkonto för överföringar.

Inom vissa områden skulle ytterligare verktyg, så som gemensamma strategiska lägesbilder, informationsspridning och lagstöd behöva utvecklas för att myndigheterna fullt ut ska kunna agera mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket framgår av riskbedömningen. Flera svenska myndigheter behöver ges en tydligare roll att följa och hantera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism inom sitt ansvarsområde.

Riskbedömningen identifierar även en rad särskilda behov för samordningsfunktionens medlemmar.

– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus - exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte, säger generaldirektör Annika Stenberg.

Sverige håller god nivå

Trots en rad utmaningar håller Sverige i internationell jämförelse en god nivå i motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism (enligt utvärdering från FATF Financial action task force 2017 och 2018). Samtidigt behöver arbetet med att stärka det svenska systemet fortsätta, något som samordningsfunktionen har ett tydligt uppdrag att göra.

Samordningsfunktionen har i uppdrag att årligen ta fram nationella riskbedömningar av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den riskbedömning som har gjorts nu har ett tydligt myndighetsperspektiv. Förberedelser inför nästa riskbedömning pågår och enligt planerna kommer den att fokusera på branscher och sektorer.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019

Fakta: Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten har sedan 2018 ett samlat ansvar för en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En av samordningsfunktionens uppgifter är att årligen ta fram en nationell riskbedömning på området.

Följande 16 myndigheter bildar tillsammans med Sveriges advokatsamfund samordningsfunktionen:

 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kronofogdemyndigheten
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Polismyndigheten
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Spelinspektionen
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Samordningsfunktionens huvudsakliga uppdrag är att:

 1. Fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring mellan de deltagande organisationerna.
 2. Löpande identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt sammanställa nationella riskbedömningar.
 3. Ge information till verksamhetsutövare för att bidra till deras arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.