Sök på polisen.se

Polisens insats i Almedalen 2019

Den 30 juni till 7 juli är det Almedalsvecka i Visby på Gotland. Polisen kommer att vara på plats med en särskilt uttagen polisresurs.

– En viktig utgångspunkt i polisens planering inför Almedalen 2019 är att den upplevda tryggheten ska öka. I förberedelsearbetet har vi arbetat tillsammans med ansvariga arrangörer samt utifrån utvärderingen av förra årets insats, säger Christer Birgersson, kommenderingschef och ansvarig för polisens insats i Almedalen 2019.

Polisens uppdrag i Almedalen är att ge de människor som önskar möjlighet att utöva sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt. Samtidigt ska polisen upprätthålla ordning och säkerhet samt ingripa vid eventuella brott. Grundläggande i arbetet är att polisen är opartisk och arbetar efter gällande lagstiftning.

– Vi kommer i år att ha flera utredare på plats som bland annat är specialiserade på demokrati- och hatbrott. Detta för att snabbare kunna utreda de brott som eventuellt sker. I brottsförebyggande och trygghetssyfte kommer vi också ha fler synliga poliser. Förra året jobbades det i högre utsträckning civilt men i år ska synligheten öka, säger Christer Birgersson.

Polisanställda med en rad kompetenser

När det gäller den poliskommendering som åker till Almedalen så består den av flera olika kompetenser som har kunskap om och erfarenhet av att arbeta vid olika typer av opinionsyttringar. Arbetet sker efter den särskilda polistaktiken för minsta möjliga störningar. Det handlar om uniformerad och civilklädd kompetens, kameror och andra redskap till hjälp i arbetet.

Vad gäller allmänna sammankomster är det tydligt reglerat i lag vad Polismyndigheten har att arbeta efter. Rätten att få mötas, demonstrera och uttrycka sina åsikter har ett starkt stöd i svensk grundlag. Det är polisens uppdrag att se till att dessa demokratiska rättigheter skyddas.

– Polisen får inte lägga någon värdering i vem som framför budskapet eller vad det består i så länge det inte är brottsligt. Sker brott ska polisen agera i det läge som anses strategiskt bäst i den aktuella situationen, säger Christer Birgersson.

Allmänna sammankomster inte jämförbara med offentliga tillställningar

I debatten görs ibland jämförelser mellan ordningsstörningar i samband med till exempel idrottsevenemang eller andra offentliga tillställningar och vid allmänna sammankomster som till exempel möten under Almedalsveckan. Grundläggande är att polisen vid en offentlig tillställning kan avlägsna en folksamling om den stör den allmänna ordningen. Vid allmänna sammankomster är grundlagsskyddet mycket starkare.

För att avbryta en allmän sammankomst krävs enligt domstolar allvarliga ordningsstörningar, det vill säga upploppsliknande situationer. Detta gäller oavsett om sammankomsten har tillstånd eller inte och först efter att mindre ingripanden har varit verkningslösa.

Att enskilda personer begår brott vid en allmän sammankomst eller stör den allmänna ordningen är inte skäl nog för att upplösa den allmänna sammankomsten – däremot ingriper polisen mot de enskilda brott som begås.

Tillståndsprövningen ska i sin tur inte heller vara beroende av omgivningens gillande eller ogillande. Det är tydligt uttryckt i de skrivningar och tolkningar som finns av lagen.

– Polisen kommer att göra sitt yttersta för att alla som önskar ska få uttrycka sin åsikt och att Almedalsveckan ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Vårt arbete tillsammans med ansvariga arrangörer för bästa möjliga utfall är centralt, säger Christer Birgersson.

Polisens arbete vid demonstrationer

Så söker du tillstånd för allmän sammankomst