Satsning på särskilt utsatta brottsoffer

Cirka 350 nya medarbetare, intensifierade insatser för att höja kvaliteten och effektiviteten i utredningar och ökade utbildningsinsatser. Det är några åtgärder i en ny satsning mot våldtäkter, brott i nära relationer och vålds- och sexualbrott mot barn.

Antalet anmälda brott mot särskilt utsatta brottsoffer fortsätter att öka. En ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att särskilt våldtäkter är svåruppklarade brott. Närmare hälften av anmälningarna saknar förutsättningar att klaras upp.

Slutsatserna från Brå är i linje med det som Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten kom fram till i en gemensam tillsynsrapport tidigare i år. Rapporterna visar samtidigt att det finns förbättringsmöjligheter i utredningsarbetet.                     

− Det här är allvarliga brott med stora konsekvenser för de som utsätts. Polisen har en viktig roll för att ge brottsoffren upprättelse. Satsningen som nu startas ska korta utredningstiderna och höja kvaliteten i utredningarna. Syftet är att öka antalet utredningar som leder till åtal, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning.

300 miljoner kronor årligen

I satsningen tillförs samtliga polisregioner och Nationella operativa avdelningen resurser för att förstärka brottsområdet med cirka 350 årsarbetskrafter. Totalt satsas cirka 300 miljoner kronor årligen.

Kompetensen inom brottsområdet ska förstärkas, både genom grund- och vidareutbildning. En satsning görs också på att förbättra möjligheterna till tidig bevissäkring, bland annat får Nationellt forensiskt center (NFC) ett ekonomiskt tillskott för att minska antalet öppna ärenden och öka genomströmningstiderna.

− Satsningen ligger i linje med polisens regleringsbrev och verksamhetsplan för 2019 som slår fast att polisen ska intensifiera sitt arbete avseende särskilt utsatta brottsoffer. Arbetet kommer att följas upp löpande av Polismyndighetens nationella operativa ledningsgrupp, säger Mats Löfving.

Polisens arbete mot sexualbrott

Utsatt för sexualbrott