Stopp för rökning på uteserveringar

Den 1 juli införs en ny tobakslag. Den innebär bland annat att det blir rökförbud på fler platser än idag och att det krävs tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Lag om tobak och liknande produkter, heter den nya lagen. Den ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter.

En av förändringarna i den nya tobakslagen är att det blir rökförbud på fler platser än tidigare, bland annat på uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, perronger, busskurer och liknande, inhägnade idrottsområden och lekplatser.

Gäller även elektroniska cigaretter

Dessutom kommer förbudet även gälla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och örtprodukter för rökning som - genom sättet de används - motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Ansvaret för att rökförbudet efterföljs ligger på den som äger, hyr eller på annat sätt disponerar över en lokal eller ett område utomhus.

– Tanken är att förbudet ska upprätthållas genom tydliga skyltar, tillsägelser och i slutändan en rätt att avvisa den som bryter mot det, säger polismästaren och rättschefen Hans-Olof Sandén, vid polismyndigheten i region väst.

Vad händer om jag ändå röker på förbjuden plats?

– I den nya lagen finns ingen straffbestämmelse om olovlig rökning. Bruk av tobak är inte kriminaliserat. Så du riskerar inte att straffas, men däremot att bli tillsagd och i förlängningen avvisad. Om du är otrevlig och ordningsstörande kan du avlägsnas och till och med omhändertas, säger Hans-Olof Sandén.

När ska polisen ingripa?

– När den som har rätt att avvisa någon inte lyckas få personen att gå frivilligt. Då kan polisen behöva ingripa med stöd av andra bestämmelser, till exempel polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer.

I och med den nya lagen måste den som säljer tobaksvaror ha tillstånd till det. Det gäller både detaljhandel och partihandel. Tillstånd söks hos kommunen, som kan begära ett yttrande av polisen om personens lämplighet.

När tillstånd söks för partihandel måste kommunen begära yttrande från både Polismyndigheten och Tullverket.

Så fördelas ansvaret för de rökfria platserna:

  • Den som äger eller disponerar över en lokal eller plats ska informera om förbudet genom till exempel skyltar, och vid behov tillsägelser. Om någon ändå röker, får denna person avvisas. Men den som är ansvarig för att rökförbudet följs har inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.
  • Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ge kommunerna tillsynsvägledning om rökfria miljöer.
  • Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet över de rökfria miljöerna. I den tillsynen ingår bland annat att följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd.

Läs mer om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.