Tidsfrister i barn- och ungdomsutredningar

Tillsynsfunktionen har i en inspektion granskat tidsfrister i barn och ungdomsutredningar och har kommit fram till att det finns förbättringsområden.

De främsta orsakerna till att tidsfristerna överskridits är bland annat resursbrist, omfattande utredningar samt i vissa fall begränsade kunskaper om den rättsliga regleringen.

Rikspolischefen beslutade i december 2017 om en tillsynsplan för 2018 som bland annat skulle inriktas på utredningsverksamheten. Ett av de områden inom utredningsverksamheten som skulle vara föremål för tillsyn var tidsfris-terna i barn- och ungdomsutredningar. Syftet med tillsynen var att granska verksamheten ur ett rättssäkerhetsperspektiv samt om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar, förordningar och föreskrifter.

Den 14 juni beslutade rikspolischefen att åtgärderna som tillsynsfunktionen rekommenderar ska genomföras, en process som kommer ledas inom Nationella operativa avdelningen. Bland annat får HR-avdelningen ansvar för att antalet utbildningsplatser för utredare av ungdomsbrott utökas.

– Vi behöver bli fler som utreder ungdomsbrott och brott där barn är målsäganden för att tiden från anmälan till lagföring ska bli så kort som möjligt. Vi har precis sjösatt en satsning kring särskilt utsatta brottsoffer, där vålds- och sexualbrott mot barn ingår, och vi hoppas och tror att det ska korta utredningstiderna och höja kvaliteten i utredningarna. Dessutom behöver vi göra likadant över hela landet, både vad gäller tillvägagångssätt och metodval och hur vi följer upp ärendena, vilket också kan ge effekt kring tidsfristerna, säger Håkan Wall som är chef för utredningsenheten på Noa.

Tillsynfunktionen tar upp lokalpolisområde Södermalm i Stockholm som ett gott exempel när det gäller uppföljningar. LPO Södermalm har valt att fort-sätta använda sig av den tidigare nationella uppföljning som fanns innan om-organisationen av Polismyndigheten. Utifrån bland annat den ska det nu tas fram och införas en nationell uppföljning av barn- och ungdomsutredningar. Utöver det får även IT-avdelningen i uppdrag att införa en funktion i polisens IT-stöd för brottsutredning och tvångsmedelshantering som ska visa när lagstad-gad tidsfrist är på väg att löpa ut samt när den har löpt ut.

Läs hela rapporten ”Tidsfrister i barn- och ungdomsutredningar” från tillsyns-funktionen här.