Svensk polis granskade av GRECO – om korruptionsbekämpning

Sverige har granskats av Europarådet/GRECO, Group of States against Corruption, rörande förebyggande och bekämpande av korruption inom regeringen och Polismyndigheten. Polisen rekommenderas åtgärda sex områden.

GRECO har granskat hur Polismyndigheten utbildar och informerar om korruption, värdegrund, bisysslor, säkerhetskontrollen av personalen med mera. I samband med utvärderingen har sex rekommendationer som berör Polismyndigheten föreslagits.

Först rekommenderas att Polismyndigheten antar en uppförandekod – Code of Conduct- som ska vara ett övergripande dokument med rekommendationer rörande etik- och integritetsfrågor samt intressekonflikter som ger vägledning och även innehåller praktiska exempel.

Obligatorisk utbildning rörande etik

För det andra rekommenderas att Polisen inför obligatorisk utbildning rörande etik och värderingar såväl i polisiär grundutbildning som vidareutbildning. En kultur ska skapas där medarbetarna är medvetna om risker särskilt avseende vänskapskorruption och intressekonflikter.

För det tredje föreslås systemet för bisysslor utvecklas. En obligatorisk anmälan av alla bisysslor rekommenderas att införas.

För det fjärde föreslås avdelningen för särskilda utredningar publicera anonymiserade resultat av de utredningar som genomförs. Dessa publiceringar bör innehålla vad ärendet rör och vilka åtgärder som vidtagits mot den polisanställda.

För det femte föreslås polisanställda inte bara vara skyldiga att rapportera brott man upptäcker utan även bli skyldiga att rapportera andra allvarliga interna händelser såsom olämpligt agerande vid intressekonflikter eller andra integritetskränkande ageranden.

Motverka tystnadskultur

Slutligen är GRECO medveten om meddelarfriheten i Sverige men anser att det behövs utbildning av all personal på alla nivåer rörande skyddet av ”visselblåsare”. Det ska vara känt hur man rapporterar oegentligheter och systemet ska de anställda ha förtroende för. Detta kan också motverka tystnadskultur.

– Det är viktigt att Polismyndigheten på bästa sätt nu inför de föreslagna åtgärderna och genom det ytterligare förbättrar det interna arbetet mot korruption och andra liknande missförhållanden, säger polisöverintendent Sören Clerton vid nationella operativa avdelningsen beredningsenhet.

Polismyndigheten ska nu närmare bereda frågan om hur de föreslagna åtgärderna implementeras i organisationen.