Alla ska ha samma rätt till polisen

Två utredare i samtal med brottsutsatt kvinna.

Ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor och fler anmälningar om köp av sexuella tjänster efter införandet av jämställdhetsperspektivet i myndigheten (JiM).

År 2016 fick Polismyndigheten i uppdrag av regeringen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndigheten (JiM). Det har bland annat lett till ett förstärkt arbete mot prostitution och människohandel. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälda brott vad gäller köp av sexuell tjänst har ökat från 563 brott 2017 till 840 anmälda brott 2018.

– Nationella operativa avdelningen har tillsammans med regionerna, i den skarpa operativa verksamheten, jobbat med kompetenshöjande aktiviteter. Arbetssättet har inneburit ett mer effektivt arbete mot prostitution och människohandel och fler utsatta kvinnor har fått hjälp av polisen, säger Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning (Noa).

Förutom arbetet med att förstärka arbetet mot prostitution och människohandel har betydande fokus lagts på utbildning och dialog om genus och normer, framförallt i ledningsgrupper.

– Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet är en integrerad del när kärnverksamhet bedrivs, följs upp och utvecklas. Nationella operativa ledningsgruppen har därför fungerat som en styrgrupp, något som vi ser som en framgångsfaktor, säger Mats Löfving, chef för Nationell operativa avdelningen (Noa).

Under projekttiden har det också tagits fram ett nationellt koncept för samverkan kring trygga och säkra evenemang för att förebygga sexuella ofredanden och regionerna har tagit fram handlingsplaner och checklistor.

– Uppföljningen visar att förebyggande åtgärder har gett effekt och att anmälningsbenägenheten har ökat av brott som ofta sker i samband med evenemang, säger Krister Sandqvist, ordförande för den nationella resursgruppen för regeringsuppdraget Jämställdhet i myndighet.

Även vid myndighetens arbete med medborgarlöften har jämställdhetsperspektivet beaktats, vilket resulterat i mer jämställdhetsintegrerade medborgarlöften.

– Sammantaget kan man säga att jämställdhetsintegreringen har höjt medvetandet kring vikten av dessa frågor i hela myndigheten, allt från medborgardialoger till vårt operativa arbete och ledningsfrågor. Det handlar om att medborgare ska få ta del av polisens kärnverksamhet på lika villkor något som i längden leder till att vår förmåga att bekämpa brott förstärks, säger Krister Sandqvist.

Efter att regeringsuppdraget avslutades vid årsskiftet 2018/2019 bedrivs arbetet i linjeverksamheten.