Efter metoo – så har polisutbildningarna förändrats

Sedan metoo-uppropet har flera förändringar skett på landets polisutbildningar. Frågan är prioriterad och förväntningarna på både lärare och studenter är höga när det kommer till jargong och likabehandling.

Polismyndigheten initierade arbetet med metoo-frågorna på de fem polisutbildningarna under våren 2018. Detta gjordes genom en workshop och därefter har lärosätena själva fortsatt sitt respektive arbete med frågan.

– Det är viktigt att blivande poliser redan under utbildningen får kunskap om frågor som rör likabehandling, säger Anna Orhall, enhetschef vid HR kompetens på Polismyndigheten.

Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö

På Linnéuniversitetet i Växjö har man lyft frågan om metoo i den befintliga polisutbildningen. Redan på introduktionsdagen läser exempelvis studenter upp vittnesmål från metoo-uppropet för nya studenter. Man informerar även om hur man anmäler sexuella trakasserier och vart man kan vända sig för att få hjälp.

– Vi är tydliga med att detta är en fråga som vi tar på största allvar och som vi kommer jobba med under hela utbildningen, säger Cecilia Jonsson, lektor på polisutbildningen vid Linneuniversitetet i Växjö.

All personal har fått fortbildning i likabehandlingsfrågor och man lägger även fokus på vad som är en okej jargong mellan polisstudenter, och mellan lärare.

I Växjö har man även försökt se över alla delar i utbildningen för att se om det finns situationer som kan vara särskilt utsatta. Syftet är att förebygga kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Hur har reaktionerna från polisstudenterna varit?

– Det finns några enstaka som tycker att det är onödigt, men de absolut flesta tycker det är jättebra och viktigt, både män och kvinnor.

Polisutbildningen vid Umeå universitet

På polisutbildningen i Umeå har man infört en obligatorisk workshop under utbildningen där polisstudenterna får i uppgift att läsa igenom polisens metoo-upprop nödvärn. Sedan diskuteras innehållet i grupper.

Under november 2018 genomfördes dessutom en temadag tillsammans med polisen i region Nord. Under temadagen var polisstudenter, polisanställda, föreläsare och forskare på plats för att diskutera metoo-frågorna.

– Detta är något som vi måste ta på allvar. Många av vittnesmålen från nödvärn kommer ju från polisutbildningen, så vi ville vara drivande för att motverka den utvecklingen, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare för polisutbildningen på Umeå universitet.

Polisutbildningen vid Södertörns högskola i Stockholm

Vid polisutbildningen på Södertörns högskola hölls en uppstartsdag efter sommaren 2018 för lärare och övrig personal. Där diskuterades vilka förväntningar lärare bör kommunicera till sina studenter och vilka förväntningar studenter kan ha på sina lärare.

Målet var att sätta en gemensam värdegrund när det gäller bemötande och professionalitet i mötet med studenterna.

Under uppstartsdagen diskuterades även utdrag från nödvärn där lärare och övrig personal fick möjlighet att reflektera och formulera lämpliga förhållandesätt och beteenden.

Högskolan samarbetar också med två lektorer i genusvetenskap som är med och utvecklar delar av polisutbildningen när det gäller makt, bemötande och likabehandling. Särskilt fokus ligger på de praktiska polisiära ämnena, såsom trafik, avrapportering och polisiär konflikthantering.

Lektorerna är med på plats och observerar undervisning, intervjuar studenter och håller en workshop-serie med lärare. Förhoppningen är att genusvetare och lärare tillsammans ska kunna identifiera vad som görs bra, och vad som kan utvecklas och förbättras.

Polisutbildningen vid Malmö universitet

I år är det första gången som Malmö universitet tar emot polisstudenter och arbetet pågår för att kartlägga var och hur man ska jobba med maktstrukturer, genus och normer.

Man har även påbörjat ett pilotprojekt med polisen i Malmö där man utbildar aspiranthandledare om de här frågorna, exempelvis om sexistisk jargong kollegor emellan men också om mäns sexuella trakasserier gentemot kvinnor. Dessutom har man anställt en universitetslektor som ansvarar för frågor om genus och etnicitet och hur detta ska utvecklas genom utbildningen.

Skolan satsar även på att verkligen tydliggöra vad som är okej och vad som inte är okej, vad händer med dem som utsätter, och vilken hjälp får du som blir utsatt, denna information får studenterna vid start av utbildningen.

Polisutbildningen vid Högskolan i Borås

Även för Högskolan i Borås är det första gången som man tar emot polisstudenter, och därför är endast innehållet i första terminen helt klart när det gäller de här frågorna. Flera av kurserna har moment som kretsar kring jämställdhet, normer, värdegrund och makt. Detta behandlas även i olika färdighetsövningar inom polisiär konflikthantering.

Tanken är att frågorna ska finnas med under hela polisutbildningen, men exakt hur detta kommer att se ut under de övriga terminerna är ännu inte helt klart.

Lärosätena samarbetar med ny kurs

Alla fem lärosäten har även påbörjat ett samarbete med en gemensam kurs för nya lärare på polisutbildningen med fokus på sexuella trakasserier.

– Med förhöjd kunskap om de här frågorna ökar även den gemensamma förmågan att reagera, och agera när händelser uppstår, säger Anna Orhall, enhetschef vid HR kompetens på Polismyndigheten.