Enhetlig och rättssäker hantering av frihetsberövade

Polismyndigheten arbetar med att ta fram ett nytt digitalt system som kommer att effektivisera och förbättra arbetssätt och flöden inne på landets arrester, vilket därmed skapar bättre förutsättningar för flera avgörande delar inom polisverksamheten.

– Vi har ett väldigt ansträngt läge på landets häkten vilket påverkar arrestverksamheten. Det här verktyget kommer på sikt att bidra till att hanteringen av frihetsberövade underlättas avsevärt, säger Lena Byström, chef Utvecklingscentrum Öst och processägare för arrestfrågor.

Det digitala ärendehanteringssystemet (DAF) kommer att underlätta för de som arbetar i ingripande verksamheten, inre tjänst, i ledningscentralen och i stödverksamheten på följande sätt:

Ingripande verksamhet – underlätta för avrapportering, korta arbetstiderna på stationen och därmed snabbare komma ut igen. På sikt kommer systemet skapa förutsättningar för RLC att se vika arrester som har lediga platser, och därmed underlätta ledning och styrning av den yttre verksamheten.

Inre tjänst: Vi får en överblick av de frihetsberövade som finns i arresterna. Det kommer förenkla tillsynen av en frihetsberövad, minska risken för att frihetsberövade sitter kvar i arrestmiljön efter tidsfristens utgång och skapa bättre förutsättningar för utredningspersonal att se de dokument som finns till varje frihetsberövad man arbetar med.

Ledningscentraler och stödverksamhet: Skapar förutsättningar för VB Noa och regional VB att ha en operativ lägesbild gällande beläggning av arresterna, och det skapar förutsättningar att på ett enkelt sätt ta fram statistikuppgifter av olika slag.

Det kommer att påbörjas ett pilotprojekt av hanteringen av verktyget i Göteborg, Jönköping och Eksjö i slutet av maj och pågå fram till sista juni. Piloten beräknas pågå ca 2 veckor på varje plats. Målet är att första versionen av systemet som hanterar LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) ska vara i drift i slutet av 2019.

– Tanken är att det digitala systemet ska ersätta blanketter och formulär och ersätta lokala Excelfiler och One Note, och därmed få hanteringen mer enhetlig över hela landet, säger Anna Airijoki, tf. gruppchef för yttre verksamhetssystem på it-avdelningen.

Justitieombudsmannen, JO, var på studiebesök hos Polismyndigheten idag för att få information om förutsättningarna för verktyget. JO har också beslutat att utreda platsbristen på landets häkten, och se vad detta får för konsekvenser för dem som är frihetsberövade.

– Vi har tillsammans med Kriminalvården tillsatt en gemensam arbetsgrupp med anledning av överbeläggningsproblematiken. Arbetsgruppen ska bland annat ta fram en struktur för en nationell lägesbild, säger Lena Byström.

Polismyndigheten välkomnar att situationen för de frihetsberövade uppmärksammas och att inblandade myndigheter arbetar aktivt för att nuvarande situation ska lösas snarast.