Förbättrad förmåga att hantera demokrati- och hatbrott

Polisen fortsätter utveckla hanteringen av brott som hotar den fria åsiktsbildningen, samt hatbrott. Det visar polisens återredovisning till regeringen.

I regleringsbrevet för 2018 gav regeringen Polismyndigheten i uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit till skydd för den fria åsiktbildningen (demokratibrott), samt vilka åtgärder som vidtagits mot hatbrott med särskilt fokus på transpersoner och utsatta EU/EES-medborgare. De två redovisningarna lämnades över till regeringen under torsdagen.

– Det finns sedan tidigare en uppbyggd organisation inom polisen kring demokrati- och hatbrott som vi nu utvecklar vidare. Det handlar exempelvis om utbildning av särskilda hatbrottsutredare, regionala kompetenshöjande åtgärder, samt nationella fördjupningskurser. Åtgärderna ska bland annat leda till att bemötandet är lika oavsett var i landet anmälan sker, säger Daniel Godman, nationell samordnare på området grundläggande fri- och rättigheter inom polisen.

Polisen samverkar också med civilsamhället i många delar. Det sker exempelvis genom nära samarbeten med landets brottsofferjourer och Brottsoffermyndigheten, men också via samverkansforum med företrädare för förtroendevalda, journalister, konstnärer, organisationer för transpersoner och EU/EES-medborgare.

Förtroendeskapande arbete

En utmaning polisen möter i arbetet med demokrati- och hatbrott är att många avstår från att anmäla att de blivit utsatta för brott. Arbete pågår därför på samtliga nivåer inom polisen för att få fler att anmäla.

– Vi ser att det finns ett stort mörkertal. För att få fler att anmäla lägger vi mycket arbete på förtroendeskapande åtgärder. Genom bättre bemötande ökar förtroendet för polisen vilket i sin tur leder till bättre utredningar och att en större andel brott kan lagföras, säger Daniel Godman.

Åtgärder mot hatbrott – redovisning av regeringsuppdrag

Åtgärder för skydd av den fria åsiktsbildningen

Polisens arbete mot demokratibrott

Polisens arbete mot hatbrott