Fler domar om människohandel

Antalet människohandelsdomar kopplat till tiggeri har ökat under 2018, visar Polismyndighetens lägesrapport kring människohandel. Trender visar också ett ändrat mönster i tillvägagångssätt.

– Under 2019 har vi sett en stor minskning av antalet anmälda brott om människohandel för tiggeri. Det kan bland annat bero på att vi fått flera domar mot organiserade människohandelsnätverk under 2018, säger Kajsa Wahlberg, nationell rapportör för människohandel hos polisen.

Av de 15 domar om människohandel som redovisades under 2018 rörde 12 stycken människohandel för tiggeriändamål och tre rörde människohandel för sexuella ändamål.

Förstärkta åtgärder

Ökningen av antalet anmälda och lagförda brott är ett resultat av flera åtgärder som polisen vidtagit för att stärka förmågan att bekämpa människohandel. Det handlar bland annat om utbildning av ansvarig personal, särskilt avdelade resurser, olika former av underrättelsearbete och en utvecklad samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället såsom hotell- och taxiverksamheter.

– Svensk polis har en bra kompetens och förmåga att utreda människohandel för sexuella ändamål och tiggeri. Det har skapats en organisation för de operativa insatserna mot människohandel och prostitution i hela landet. En plan har också tagits fram för det fortsatta arbetet, säger Kajsa Wahlberg.

Polismyndigheten föreslår att en nationell sammanhållen strategi för skydd och stöd till individer som utsatts för prostitution och människohandel tas fram och att det ska finnas öronmärkta pengar för de verksamheter som ger sådant skydd och stöd.

– Att brottsoffren känner sig trygga är en förutsättning för att de ska våga och orka fullfölja den rättsliga processen så att förövarna kan lagföras och offren kan få upprättelse, säger Kajsa Wahlberg.

Ändrade tillvägagångssätt

Rapporten för 2018 visar att kvinnor som primärt utsatts för människohandel med syfte att tigga, även har utnyttjats för sexuella ändamål. Även prostitution på oseriösa massagesalonger har ökat, samtidigt som gatuprostitution har minskat. Polisen har även noterat en fortsatt ökning av s.k. sugardating på särskilda datingssidor där även pojkar utnyttjats för sexuella ändamål.

Ny lagstiftning

  • För att stärka det straffrättsliga skyddet mot exploatering av personer i arbete och tiggeri infördes den1 juli 2018 ett nytt gradindelat brott i brottsbalken benämnt människoexploatering.
  • Den 1 juli 2018 trädde också en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet i kraft. Detta utvidgade straffansvar kan leda till att sexköpare i större utsträckning än tidigare kan dömas för t.ex. våldtäkt i tillägg till att de döms för köp av sexuell tjänst.

Statistik

  • Under 2018 anmäldes lika många brott om människohandel som 2017.
  • Antalet anmälda brott om koppleri/grovt koppleri ökade däremot, men den största ökningen gällde brottet köp av sexuell tjänst.
  • Under 2018 anmäldes 848 brott om köp av sexuell tjänst jämfört med 560 brott under 2017.

Läs hela rapporten Människohandel Lägesrapport 20