Förbättrat arbete mot våldsbejakande extremism

Tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning är några åtgärder som vidtas för förbättrat arbetet mot våldsbejakande extremism. Avgörande för Polismyndigheten blir även hemlig dataavläsning och effektivare samverkan med myndigheter, kommuner m.fl.

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige är uppdelade på tre olika miljöer: Den våldsbejakande islamistiska miljön, vit makt-miljön och den autonoma miljön.

Polismyndighetens arbete med att reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna inriktar sig mot de tre miljöerna, och syftar huvudsakligen till att vidta åtgärder mot brottsaktiva personer. Det kan till exempel handla om våldsbrott, men även bidrags-, eller finansieringsbrott.

Arbetet mot våldsbejakande extremism i dess nuvarande form är förhållandevis nytt, och bygger på regeringens strategi mot terrorism: Förebygga Förhindra Försvåra och Nationell strategi mot våldsbejakande extremism.

För Polismyndighetens del innebär det att polisen har ett ansvar för att hantera brottsligheten som kommer från de våldsbejakande miljöerna, men också ett ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

– Polisens arbete mot brottsligheten kopplad till de våldsbejakande extremistiska miljöerna har förbättrats de senaste åren. Under 2019 har ett fördjupat samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inletts, med syftet att fokusera på samtliga brott som utförs i de olika miljöerna, säger Per Ottosson, chef för Utvecklingscentrum Väst inom Noa.

För att förhindra att unga människor rekryteras till radikalisering och våldsbejakande extremism samverkar Polismyndigheten, utöver Säkerhetspolisen, även med kommuner och andra aktörer i lokalpolisområdena. Inom det arbetet ingår att dela underrättelseinformation och att gemensamt identifiera lämpliga åtgärder.

I en nyligen färdigställd rapport från Polismyndigheten framgår dock vissa brister i myndighetens arbete mot våldsbejakande extremism, bland annat har riktlinjer inte nått samtliga berörda i verksamheten. Det saknas också samordning mellan olika verksamheter inom det arbete som utförs, flera polisregioner bedriver inte heller internetspaning inom området.

– Rapporten är framtagen för att leda till förbättringar i arbetet mot våldsbejakande extremism, och rekommendationerna om tydligare riktlinjer och ansvarsfördelning ska följas. Likaså ska vårt uppdrag och mål mot våldsbejakande extremism klargöras, där är det viktigt att omhänderta det som framkommer i denna rapport, säger Per Ottosson.

Polismyndigheten ska också se till att spaningsförmågan på internet mot våldsbejakande extremism ökar, och för att arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt blir hemlig dataavläsning avgörande.

Fokus för polisens förebyggande arbetet är den lokala närvaron. Därför har Polismyndigheten skapat ett nätverk bestående av främst kommun- och områdespoliser från samtliga regioner som fått extra utbildning om våldsbejakande extremism, och som kommer att kunna stötta i det lokala arbetet mot detta inom sin region.

– Ett effektivt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kräver även insatser från flera olika samhällsaktörer och ett fördjupat samarbete mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer, säger Per Ottosson.