Hot och våld mot polisanställda kommer aldrig att tolereras

Polisen ser en allvarlig utveckling med flera grova hot och angrepp mot polisanställda. Myndigheten jobbar både med förebyggande säkerhetsåtgärder och i enskilda ärenden för att utreda och lagföra de som ligger bakom detta.

Utifrån tillgänglig statistik ökar inte våld och hot mot poliser generellt. Men det finns en allvarlig utveckling med fler grova incidenter, bland annat så har enskilda polisers bostäder attackerats och polishus utsatts för sprängningar. 

Inom kort beslutas på uppdrag av rikspolischefen ett projektdirektiv som syftar till att ytterligare stärka Polismyndighetens medarbetarskydd. Det är en del i en total översyn av polisens säkerhet i stort där skyddet av medarbetarna ingår tillsammans med skalskydd och informationssäkerhet. Förslagen som ska genomföras handlar om stärkt personligt skydd med utökad användning av särskilda tjänstekort och starkare sekretess, tillsammans med mer utbildning, bättre utrustning och ökat skalskydd.

– Polismyndigheten har vidtagit åtgärder redan och kommer i höst gå vidare med konkreta åtgärder för att stärka och utveckla skyddet av polismedarbetare utöver det skydds- och arbetsmiljöarbete som redan görs idag. Att vara polis kommer aldrig att vara ett helt riskfritt yrke men som arbetsgivare är en av våra högst prioriterade frågor att minimera riskerna och rusta poliserna på bästa sätt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polismyndigheten ser också att medarbetare uppfattar att hot och våld ökat. En rapport från Polisförbundet visar bland annat att 63 % upplever att hot och våld ökat har ökat de senaste två åren. Enligt Polisförbundets rapport upplever de tillfrågade också att hot och våld mot poliser har blivit grövre än tidigare.

– Det är en mycket allvarlig utveckling att poliser upplever att de utsätts för än mer hot och våld när de gör sitt jobb. Vi möter ett allt hårdare klimat i många områden. Så blir det när vi jobbar offensivt. Vi accepterar inte den här typen av otillåten påverkan och kommer aldrig backa för kriminella, säger Anders Thornberg. 

Senast i helgen under en fotbollsmatch i Stockholm riktades dödshot mot poliser via banderoller på läktaren. 

– Det här handlar inte om en manifestation om missnöje mot polisen utan om individer som riktar allvarliga hot mot våra medarbetare. Vi kommer aldrig tolerera att poliser hotas på det här sättet och ett intensivt arbete pågår både för att utreda och lagföra de som ligger bakom, säger Anders Thornberg.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som omvärldsläget har förändrats. För att möta morgondagens utmaningar har en översyn gjorts av myndighetens säkerhetsarbete och det förändringsarbetet har nu påbörjats. Arbetet har bland annat utgått från den omfattande medarbetarundersökning som gjordes kring utsatthet för hot, våld och påverkansförsök 2018.