Ökat förtroende för polisen

Andelen med högt förtroende för polisen har ökat under de senaste två åren enligt Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

Andelen personer som har mycket eller ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat från 42 procent 2016 till 52 procent i 2018 års NTU. Resultatet är i linje med årets SOM-undersökning där förtroendet för polisen var på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet.

Årets NTU visar att utsattheten för brott mot person har ökat för de flesta brottstyper. Det gäller dock inte utsattheten för sexualbrott som minskar något efter flera års uppgång. Otryggheten och oron för brottsligheten i samhället är oförändrad.

− Det är positivt att förtroendet ökar. Polisen genomgår nu en snabb utveckling där vi utökar antalet anställda och förstärker vår förmåga inom flera områden. Ett exempel är att vi håller på att anställa ytterligare 350 medarbetare som ska arbeta med sexualbrott, brott i nära relationer och brott mot barn. Den här typen av offensiva satsningar skapar förutsättningar för ett fortsatt högt förtroende, en ökad trygghet och en minskad brottsutsatthet. Men det krävs också att polisen och övriga delar av samhället tillsammans bedriver ett uthålligt och långsiktigt brottsförebyggande arbete, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Om Nationella trygghetsundersökningen, NTU

NTU genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet, Brå. Undersökningen ska ge en bild av utsattheten för brott i befolkningen (16–84 år) samt befolkningens upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet. NTU 2019 genomfördes från januari till april 2019. Urvalet bestod av 200 000 personer, svarsfrekvensen blev 40,6 procent.

Resultaten i NTU på Brottsförebyggande rådets webbplats