Rapport om kriminella nätverk i polisregion Stockholm

Polisen i region Stockholm har tagit fram en kartläggning över de kriminella nätverken. Den ökade kunskapen är en del i arbetet mot det dödliga skjutvapenvåldet. Slutsatser är bland annat att de som ingår är allt yngre.

– Denna rapport ska ge en samlad bild av de kriminella nätverken i vår region. Det vi kan se är att det finns 50 kriminella nätverk vilket är en ökning med fyra sedan 2017. Några har försvunnit medan andra har tillkommit, säger Palle Nilsson, chef för underrättelseenheten i polisregion Stockholm.

En gemensam samlad bild av de kriminella nätverken

Rapporten baseras på en kartläggning som gjorts över kriminella nätverk verksamma i regionen. Motsvarande kartläggningar gjordes 2015 och 2017. Den föränderliga nätverkskartan kräver en regelbunden uppdatering i syfte att kunna mäta och bedöma nätverkens kapaciteter och göra dem jämförbara. 

I de kriminella nätverken som kan vara av lös karaktär ingår cirka 1 500 individer och det varierar hur stora nätverken är.  I huvudsak handlar det om lokala kriminella nätverk och det är också den kategorin som ökar mest.

Slutsatser av rapporten

De slutsatser som dras i rapporten är bland annat att det är en ökad rörlighet i de kriminella nätverken. Personer kan ingå i flera nätverk eller byta nätverk.

– Ytterligare slutsatser är att flera av nätverken har ett högt våldskaptital och att vi ser att genomsnittsåldern på de i nätverken har sjunkit. Dessutom ser vi att kvinnorna i högre grad än tidigare finns med i den organiserade brottsligheten, säger Palle Nilsson.

– Det finns en god kunskap om de kriminella närverk som verkar i regionen och det görs ett bra jobb utifrån tillgänglig resurs. Det är samtidigt viktigt att vi också ser framåt och försöker förutse utvecklingen i de här miljöerna för att kunna möta det på ett bra sätt, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef.