Så ska Polismyndigheten stärka insatsförmågan

Polismyndigheten har god förmåga att bekämpa terrorism - och det är viktigt att den utvecklas kontinuerligt och anpassas efter föränderlig hotbild. Idag lämnas en slutrapport in till regeringen om Polismyndighetens insatsförmåga.

I regeringsuppdraget ingår att fortsätta arbetet med att höja grundförmågan hos poliser i yttre tjänst genom att säkerställa att de har aktuell och fortlöpande utbildning för att förebygga och hantera terrorattentat och att det finns tillgång till rätt vapen och utrustning. Polismyndigheten ska också säkerställa att det finns tillgång till taktiska övningsplatser som motsvarar de behov myndigheten själv pekat ut. Därutöver ska Polismyndigheten säkerställa en förstärkt regional insatsförmåga över landet, utöver den grundläggande ingripandeverksamheten

– Vi har nu under flera års tid höjt förmågan inom myndigheten. Jämför man vår förmåga vid terrorattentatet vid Bryggargatan 2010 med det från 2017 på Drottninggatan så är Polismyndigheten samlade förmåga betydligt högre, och vi fortsätter arbetet med att utveckla oss framåt, säger Magnus Sjöberg, chef polisens nationella taktiska råd på Noa, nationella operativa avdelningen.

Svensk polis är beväpnad, taktikutbildad och arbetar i huvudsak i dubbelpatrull, vilket ger goda grundförutsättningar för att hantera terrorattentat och pågående dödligt våld.

Det finns särskilt utbildade och utrustade insatsförmågor i samtliga polisregioner. Utöver det har den nationella insatsstyrkan, NI, förmåga att ingripa mot än mer komplexa typer av terrorattentat. Gällande de mest komplexa attentaten har även förmågan att samverka med Försvarsmakten utvecklats.

Förutom en snabb polisiär respons är en väl fungerande operativ ledning avgörande för Polismyndighetens förmåga att hantera ett inträffat terrorattentat. Flera utbildningsinsatser för kommenderingschefer, stabschefer, stabsfunktioner, polischefer i beredskap, polisinsatschefer och gruppchefer har genomförts de senaste åren för att öka denna förmåga. Myndighetens förmåga att utreda brott har också stärkts och övats, i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Det fortgår ett arbete med att ta fram fler regionala och nationella övningsplatser men att anskaffa och anpassa övningsplatser är tidskrävande och Polismyndigheten har mycket arbete kvar innan behovet är tillgodosett.

– Polismyndigheten behöver ta ett tydligare grepp om utbildnings- och övningsanläggningar, så att vi har goda förutsättningar i hela landet att träna. Vi behöver också bli effektivare på att identifiera, lokalisera och gripa flyende gärningsmän, säger Magnus Sjöberg.

För att kunna säkerställa att polisens ingripande- och insatsförmåga utvecklas över tid krävs dessutom en kontinuerlig utveckling, för att möta det föränderliga terrorhotet.

Slutredovisning av regeringsuppdrag att säkerställa insatsförmågan