Skyddet mot påverkansförsök förbättras

Otillåten påverkan, subtila hot och trakasserier drabbar polisanställda, särskilt poliser i yttre tjänst i utsatta områden. Skärpningar i lagen kan behövas för att bryta den normaliseringsprocess som pågår anser internrevisionen i en rapport.

Internrevisionen har granskat polisens förebyggande arbete mot så kallade påverkansförsök. Nu har en rad beslut fattats för att förbättra det arbetet. Rättsavdelningen ska till exempel se över om det behövs straffskärpningar och i så fall ge förslag på sådana till regeringen.

Regelbundna enkätundersökningar ska göras för att få fram statistik över omfattningen och arten av påverkansförsök mot polisanställda. Undersökningarna ska också ge svar på vilka åtgärder som behöver göras för att stärka medarbetarskyddet.

Det är också viktigt med erfarenhetsutbyte eftersom även aktörer i andra organisationer, civilsamhälle och näringsliv drabbas av påverkansförsök. Projektet medarbetarskydd ska ta fram förslag på hur erfarenhetsutbyte med dessa kan göras.

Internrevisionens granskning visar att det idag finns skillnader i ansvar och roller och även brister i tydlighet. Till att börja med ska därför en kompetens- och dimensioneringsanalys göras. Målet är att uppnå en enhetlig och tillräcklig förmåga inom verksamhetsskyddet.

Rapporten Polismyndighetens förebyggande arbete mot påverkansförsök