Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

50 återvändare till Afghanistan

50 återvändare var med på Polismyndighetens senaste återvändandeinsats, som idag landade i Kabul. Samtliga accepterades av afghanska myndigheter vid ankomst.

Alla återvändare som var med på flygplanet hade lagakraftvunna utvisningsbeslut. Återvändarinsatsen var polisens största och bland återvändarna fanns tre brottsutvisningar som var överlämnade från domstol, övriga ärenden hade överlämnats från Migrationsverket. Samtliga var män, inga var minderåriga. 

På återvändandeinsatsen fanns endast personer från Sverige, men insatsen var delvis finansierad av EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex. På plats i Kabul möttes återvändarna av polisens återvändandesambandsman och afghanska myndigheter, och då övergår ansvaret från Sverige till Afghanistan.

I Polismyndighetens uppdrag ingår att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut fattade av Migrationsverket eller allmän domstol. Migrationsverket kan överlämna utvisningsärenden för verkställighet av beslutet, där det bedöms att det kan behövas tvång för att kunna verkställa beslutet, eller om personen har avvikit.

– Allt polisens arbete utgår från ett humant, medmänskligt och rättssäkert bemötande. Personens grundläggande rättigheter ska tillgodoses och särskild hänsyn ska tas till exempelvis ålder eller fysiska och psykiska hälsotillstånd, säger Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektion vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Det finns flera skäl till att beslut om utvisning verkställs i form av återvändandeinsatser med chartrade flygplan. Ibland handlar det om säkerhetsskäl båda för återvändarna, personalen och eventuellt övriga resenärer. Om platserna fylls är det mer kostnadseffektivt att flera åker samtidigt. Användning av chartrade flygplan innebär också en större integritetshänsyn för återvändarna.

Med på flygplanet finns eskorterande personal från Kriminalvårdens nationella transportenhet, NTE, och personal från Polismyndigheten ombord. Även tolk, sjukvårdspersonal och en oberoende monitor som rapporterar till Frontex och EU-byrån för grundläggande rättigheter.