Ansvaret för tillnyktringsverksamhet bör tydliggöras

Tillsynsenheten har gjort en inspektion av polisens rutiner vid omhändertaganden enligt LOB. Inspektionen visar bland annat tillnyktringsverksamheten skulle kunna utföras med högre kvalitet av annan aktör än Polismyndigheten.

Inspektionen har omfattat Polismyndighetens rutiner vid tillämpning av LOB vad avser regelefterlevnad och den medicinska säkerheten. Några av de samverkansformer som polisen har med andra relevanta aktörer har också undersökts.

– Vi ser bland annat i vår granskning att den på lång sikt mest hållbara lösningen för att LOB ska komma att tillämpas såsom det var avsett, är att ansvaret för så kallad tillnyktringsverksamhet tydliggörs genom lagstiftning. Därför bör Polismyndigheten överväga en hemställan om lagändring till regeringen i ärendet. Den medicinska omvårdnad som följer på ett omhändertagande bör inte ligga på polisen, menar Johan Östensson, chef för tillsynsenheten.

Rapporten lyfter också vissa behov av åtgärder för att säkerställa bland annat kvalitativa rutinbeskrivningar och behov av tydliggörande av vissa befattningshavares uppdrag. Rikspolischef Anders Thornberg beslutade 2019-09-30 om genomförande av åtgärder.

Polismyndighetens rutiner i samband med att personer omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.