Trafikinsatsvecka med fokus på hastighet

Trafikveckan

Trafikveckan kommer att genomföras i Dalarna, Värmland och Örebro län.

16-22 september genomförs en nationell trafikinsatsvecka i region Bergslagen och övriga delar av landet med inriktning mot kontroller av hastighet.

Trafikinsatsveckan pågår under hela veckan och kommer att följas upp både regionalt och nationellt. Målsättningen är att minska antalet dödade och skadade i trafikmiljön genom att sänka medelhastigheten.

Små hastighetsöverträdelser är vanligast. Det stora flertalet av de som kör för fort ligger mellan 6-10 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen. En av förutsättningarna för att lyckas sänka medelhastigheten är att polisen idag tillämpar en låg tolerans vid avrapportering, vilket innebär rapport från 6:e km/h över tillåten hastighet.

- Att få alla trafikanter att respektera trafikreglerna och därmed sänka medelhastigheten är ett av de viktigaste målen för att rädda liv på våra vägar. Hastigheten är en starkt bidragande orsak till dödsfall och skador, säger Leif Svensson, chef för trafiksektionen i polisregion Bergslagen.

Om medelhastigheten sänks med två kilometer i timmen märks det knappt för den enskilde men det har stor potential för att rädda liv. Det är viktigt att människor förstår att små överträdelser har stor påverkan och att det handlar om deras egen och medtrafikanternas säkerhet, det handlar ytterst om att rädda liv.

Dödsolyckor
En majoritet av dödsolyckorna och olyckor med svårt skadade sker utanför tätort på vägar med hastighetsgräns på 70 km/h eller högre.

- Trafikkontrollerna kommer att genomföras på det större vägnätet där vi har de allvarligaste trafikolyckorna, men även inom tätorter i Bergslagen.

Att fokusera på hastighetskontroller är en viktig del i polisens trafikstrategi. En ökad närvaro och aktivitet ute i trafikmiljön är en förutsättning för att trafikstrategins målsättning med minskat antal döda och skadade ska kunna nås.

Initiativet till trafikveckan kommer från EU och genomförs i flera medlemsstater samtidigt.