Uppföljande utvärdering av Schengenrapporten

Polismyndigheten och andra myndigheter arbetar hårt med att åtgärda de rekommendationer som Sverige fick i samband med en Schengenutvärdering av gränskontrollverksamheten.

Våren 2017 utvärderades Sveriges yttre gränskontroll av en Schengeninspektion, och fick nedslag på flera punkter. Inom Polismyndigheten berörs samtliga sju polisregioner och fem nationella avdelningar av kritiken. Rekommendationerna är viktiga i arbetet med att ytterligare stärka styrningen och våra gränskontroller. En långsiktig strategi och handlingsplan har tagits fram av Polismyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Under oktober kommer en delegation från Europeiska kommissionen på återbesök till Sverige för att se hur arbetet fortskrider. Besök kommer att ske på Gränspolissektionen på nationella operativa avdelningen, Noa, samt i polisregion Stockholm och polisregion Väst.

– Att Sverige har en välfungerande gränskontroll är en viktig del av Polismyndighetens bidrag till Europas och Sveriges interna ordning och säkerhet. Sverige ska uppfylla kraven enligt EU:s standard, och Polismyndigheten arbetar målmedvetet för att uppnå detta. I myndighetens verksamhetsplan ingår gränspolisverksamheten och bekämpningen av internationella brottsnätverk som ett prioriterat område, och styrningen av verksamheten ska förstärkas, säger Mats Löfving, chef för Noa.

Att Sverige följer Schengenregleringen kring gränskontroll är nödvändigt för ett effektivt gränskontrollarbete. Detta bygger bland annat på att den yttre gränskontrollen i hela Schengenområdet är likartad och enhetlig. För att nå dit finns en tydlig plan med ett antal pågående åtgärder - bland annat ett arbete med att ta fram ett nationellt utbildningskoncept, att inrätta ett system för nationell kvalitetskontroll och att ta fram ett nationellt riskanalysverktyg.

På regional nivå genomförs också förändringsarbete på vissa platser, framförallt har det vidtagits viktiga åtgärder inom polisregion Stockholm och polisregion Väst för att stärka arbetet med utbildning, bemanning och infrastruktur.

– Arbetet som nu pågår är viktigt, inte bara för att uppfylla Schengenkraven utan för att vi ser det som en integrerad och viktig del av ett effektivt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete, säger Mats Löfving.

Först när den uppföljande utvärderingen är klar kommer Polismyndigheten att kunna kommentera detaljerna i utvärderarnas arbete.