Coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen i polisregion Syd

Antalet inkomna ärenden minskade totalt med 3,6 procent under mars månad, jämfört med samma månad föregående år. Det är dock ännu för tidigt att dra några klara slutsatser kring coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen i polisregion Syd.

Inkomna ärenden per brottskategori, mars 2019-2020

Antalet inkomna ärenden minskade totalt med 3,6 procent (- 704) under mars månad, jämför med samma månad föregående år. Det är dock ännu för tidigt att dra några klara slutsatser kring coronapandemins påverkan på brottsutvecklingen i polisregion Syd.

Figur 1. Antal inkomna ärenden per brottskategori, mars 2019–2020

Bild över brottsstatistiken.

Bild över brottsstatistiken.

De inkomna ärendena har minskat i samtliga brottskategorier utom narkotikabrott, skadegörelsebrott, övriga BrB-brott och övriga specialstraffrättsliga brott. En anledning till ökningen av narkotikabrott kan vara olika typer av insatser inom ramen för operation Rimfrost. Från vecka 10 är inflödet av skadegörelsebrott högre under 2020 än under samma period föregående år. Det går inte att med säkerhet säga vad detta beror på.

Fyra brottskategorier där antalet inkomna ärenden tycks ha minskat onormalt mycket, vilket kan vara en effekt av coronaviruset, är tillgreppsbrott, trafikbrott, våldsbrott och bedrägeribrott m.m. En trolig orsak till att dessa brottskategorier minskar är att färre människor rör sig utomhus, samt att stängda gränser med anledning av coronapandemin begränsar rörligheten för internationella brottsnätverk.

Brott mot särskilt utsatta brottsoffer

Brott i parrelation

På grund av de förändringar i brottskodningen som gjorts under 2019 går det inte att göra någon jämförelse med mars föregående år. Istället bör man jämföra utfallet för mars med de föregående månaderna i år samt med det sista halvåret 2019.

Under årets tre första månader så har antalet inkomna ärenden avseende brott i parrelation legat högre än under andra halvåret 2019. Ökningen mellan februari och mars ligger på 8 procent. Detta kan tyckas indikera en negativ effekt till följd av coronaviruset. Om man kompenserar för att mars har två fler dagar blir det dock ingen procentuell förändring alls.

Brott mot barn

För brott mot barn så syns ingen tydlig påverkan på antalet inkomna ärenden.

Även om anmälningsstatistiken inte visar några större förändringar när det gäller brott i parrelation föreligger också mörkertal och det finns en viss risk att brott i parrelation samt brott mot barn ökar under coronapandemin.

Våldtäkt mot vuxna

Antalet inkomna ärenden för våldtäkter mot vuxna har minskat varje månad hittills i år, jämfört med perioden augusti-december 2019. Det går därför inte med säkerhet att säga att coronaviruset har haft en påverkan på antalet anmälda våldtäktsbrott mot vuxna.