Om inreseförbud och undantag från det

Hanteringen av coronavirusets effekter i samhället har i hög grad påverkat polisens arbete. Inte minst regeringens beslut att tillfälligt stoppa utländska medborgares icke-nödvändiga resor till Sverige.

Gränskontrollpersonal vid gränserna möter färre resenärer som vill resa in i Sverige, men de som kommer måste bedömas utifrån det nya inreseförbudet och de undantag som finns. Polismyndigheten har noterat en minskning av samtlig flygtrafik på cirka 90-95 procent.

Sedan inreseförbudet trädde i kraft har 67 utländska medborgare nekats inresa, 55 av dessa har nekats med motiveringen hot mot allmän ordning och säkerhet, vilket gör det sannolikt att majoriten av besluten är fattade utifrån den tillfälliga förordningen.

Detta innebär 35 procent minskning i antalet nekade inresor jämfört med samma period föregående månad då 104 personer nekades inresa. Det är en minskning med 62 procent jämfört med samma tidsperiod föregående år då 179 personer nekades inresa.

Alla beslut fattas vid gränskontrollen, och i grund och botten gäller samma krav på giltig resehandling och annan dokumentation som tidigare.

Polismyndigheten har tagit fram en rutin med tillämpningsanvisningar, som har skickats ut till gränspolisen i regionerna för att säkerställa rättssäker och enhetlig tillämpning i samtliga delar av verksamheten.

Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige över en yttre gräns, det vill säga från ett land som inte ingår i EU/EES, från Storbritannien eller från Schweiz. Svenska medborgare får alltid resa in i Sverige och berörs inte av återreseförbudet.

Flera undantag

Noa, gränspolissektionen, har också besvarat frågor via mejl och har sedan implementeringen svarat på cirka 1000 frågor från allmänheten, svenska och utländska myndigheter/beskickningar, flygbolag, intresseorganisationer, företag och andra aktörer. Dessa svar är rådgivande och hänvisar till Polismyndighetens generella tolkning av förordningen. Samtliga beslut fattas vid ankomst till gränsövergångsstället. Förhandbesked innan avresa kan inte ges.  

Förordningen öppnar upp för att flera kategorier av personer kan undantas. Till exempel följande kategorier:

  • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare
  • medborgare i en annan EES-stat, Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar till en EES-medborgare eller medborgare i Storbritannien eller Schweiz, som ska återvända hem, vilket inkluderar de som ska transitera via Sverige för att åka vidare inom EU/EES, till Storbritannien eller Schweiz för att komma hem
  • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige eller EU, som ska återvända hem
  • personer som har giltig nationell visering för inresa i Sverige, som ska återvända hem.

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, till exempel.

  • hälso- och sjukvårdspersonal
  • personer som arbetar med transport av varor, till exempel mat och mediciner
  • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
  • personer med trängande familjeskäl

Med trängande familjeskäl bedömer Polismyndigheten att det ska röra sig om en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör utlänningens närvaro i Sverige absolut nödvändig. Till exempel förlossning, begravning och palliativ vård, och detta ska kunna styrkas.

Hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas, är en bedömning som görs i gränskontrollen för varje enskilt ärende.

Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan, till exempel med arbetstillstånd. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt ”seasonal workers in agriculture” som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner. Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för utlänningar som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete, eftersom det inte handlar om livsmedelsproduktion.