Snabbare lagföring har haft avsedd effekt

Försöksverksamheten, Snabbare lagföring där myndigheter arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut; brott ska lagföras snabbt och effektivt, når goda resultat enligt rapport från Brottsförebyggande rådet.

Snabbare lagföring har fungerat bra i polisområde Stockholm nord. Man har lyckats korta handläggningstiderna för de brottstyper som ingått i försöksverksamheten och personalen är motiverad och engagerad enligt Brås rapport. Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol.

– Det är ett arbete präglat av engagemang, delaktighet och god samverkan, både inom polisen och med de andra samverkande myndigheterna. Vi får högre kvalitet på förundersökningarna och fler fällande domar. Arbetssättet har tagits emot positivt av berörda medarbetare, patrullerna får ett avslut direkt på plats och återkopplingen gör det tydligare vilken roll allas arbete spelar i rättskedjan, säger Jörgen Nilsson, projektledare och ansvarig för införandet i polisområde Stockholm nord.

Snabbare lagföring innebär dels förändrade arbetssätt och rutiner som exempelvis tidiga utredningsåtgärder, dels förändringar av lagar och förordningar som fullmakt för godkännande av strafföreläggande och tillgänglighetsdelgivning.

Brås övergripande slutsats är att det finns goda skäl att fortsätta med och även utvidga verksamheten. Men eftersom förutsättningarna skiljer sig över landet kan man inte förvänta sig samma resultat överallt. De lyfter även fram vissa problem som blivit synliga i utvärderingen, till exempel utmaningar i att få till en välfungerande myndighetssamverkan och att bemanna utredningsjouren.

– Vi ser stor potential i att fortsätta med det här arbetssättet. Det gör att vi arbetar effektivare och kan frigöra resurser för mer komplexa ärenden. Det finns självklart utmaningar, och de risker och rekommendationer som Brå har identifierat i rapporten är ett bra komplement till de insikter och erfarenheter som vi själva har när vi arbetar med det fortsatta införandet i verksamheten säger Håkan Wall, nationellt införandeansvarig och chef för beredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning.

Fakta om Snabbare lagföring

För att ett brott ska bli aktuellt för handläggning inom Snabbare lagföring för vuxna lagöverträdare ska förundersökningen ledas av polis. Brottet får ha högst tre års fängelse i straffskalan och gärningspersonen ska vara påträffad på eller i närheten av brottsplatsen. Brottet ska även vara enkelt att utreda för att hanteras som en del av Snabbare lagföring.

Rapporten Snabbare lagföring kan laddas ner från Brås webbplats.

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2020-04-01-snabbare-lagforing.html