SU stärker sin spaningsverksamhet

Ebba Sverne Arvill, avdelningschef för Avdelningen för särskilda utredningar (SU).

Ebba Sverne Arvill, avdelningschef för Avdelningen för särskilda utredningar (SU). Bild: Stefan Andersson

Under 2019 har avdelningen för särskilda utredningar (SU) förstärkt sin spaningsverksamhet som en del i att stärka kvaliteten och oberoendet ytterligare. Det framgår av SU:s årsrapport för 2019 som Polismyndigheten har lämnat in till regeringen.

Tack vare en anslagshöjning i förändringsbudgeten har SU under året förstärkt och utvecklat spaningsverksamheten. Det har underlättat och effektiviserat arbetet med utredningar och i underrättelseverksamheten.

– För mig är det viktigt att SU förutom att utreda brott även fokuserar på att förebygga och upptäcka brott. Jag är stolt över att vårt arbete har blivit mer offensivt och att vi redan har sett goda resultat, säger Ebba Sverne Arvill, avdelningschef.

De extra spaningsresurserna som tillkommit under året har till exempel tillfört information som har bekräftat eller dementerat omständigheterna i underrättelseärendena. Det har medfört att vissa ärenden har vuxit genom att brottsmisstankarna har stärkts eller utökats medan andra snabbare har kunnat avslutas.

Under förra året fick SU in 5 904 ärenden, vilket är 83 ärenden fler än föregående år. De flesta anmälningar rörde brottskategorin ”tjänstefel” (58 %) och riktade sig mot poliser. En förklaring till ökningen kan vara att Polismyndighetens ingripandeverksamhet har växt. Geografiskt återfinns ökningen i hela landet med störst ökning i polisregion Syd. Även antalet tjänstefel som rör befattningshavare vid Åklagarmyndigheten har ökat under 2019.

– Att utreda de personkategorier som faller inom vårt område innebär utmaningar och högt ställda krav på avdelningens arbete. Som en fristående avdelning inom Polismyndigheten värnar vi om vårt oberoende gentemot övriga myndigheten och vi är noga med att säkerställa att vår verksamhet håller en hög kvalitet. På det här sättet kan våra utredningar bedrivas med hög rättssäkerhet och integritet, säger Ebba Sverne Arvill.

Den näst största brottskategorin som anmäldes under 2019 till SU var våldsbrott (13 procent).  Brottskategorin ”övriga brott”, där bedrägeribrott ingår, låg fortsatt högt under 2019 (10 procent), vilket huvudsakligen beror på det stora antalet bedrägeriärenden gällande nämndemän som inkom i början av året.

Andra brottskategorier som under året uppvisat en ökning i antalet anmälningar är narkotikabrott och brott mot tystnadsplikt. Antalet anmälningar avseende dataintrång har ökat i jämförelse med 2018 och ligger åter i nivå med 2016 och 2017.

Fakta: SU

Avdelningen för särskilda utredningar (SU) ansvarar för att handlägga brottsanmälningar mot polisanställda och polisstudenter samt mot åklagare, domare, riksdagsledamöter och statsråd. SU inrättades i samband med den nya polisorganisationen 2015 och är en fristående och oberoende avdelning inom Polismyndigheten som rapporterar direkt till regeringen. Alla anmälningar som kommer till SU lämnas över till åklagare vid särskilda åklagarkammaren (SÅK) som beslutar om förundersökning ska inledas eller inte.

Kontaktuppgifter:

Miriam Istner-Byman
Kommunikatör
Telefonnummer: 010-563 56 60
Email: sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se

SU Årsrapport 2019.pdf

Avdelningen för särskilda utredningar (SU)

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se